Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske vještine RZ202

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 133673 150767 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KELIĆ IVAN, suradnik
GLAVAŠ JERKO, nositelj

Sadržaj

Pojam i procesi komuniciranja. Verbalna i neverbalna komunikacija. Načela uspješne komunikacije. Vještina slušanja i postavljanja pitanja. Asertivna komunikacija. Javni govor. Prezentacijske vještine. Timski rad. Komunikacija u grupi. Razrješavanje konflikta. Vještina pregovaranja. Vođenje sastanka. Pismeno komuniciranje. Poslovni bonton i protokol. Poslovna etika.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Savladavanje vještine učinkovitog aktivnog slušanja i davanja povratnih informacija. Postizanje zadanih ciljeva bez izazivanja konfliktnih situacija. Učenje različitih stilova komunikacije na svim razinama.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokvij, domaće zadaće, usmeni kolokvij

Osnovna literatura

1. 1 BOVEE, Courtland L.; THILL, John V. A.S. Tanenbaum Modern Operating Systems (3rd Ed.) Pearson, 3rd Ed., 2013.o, 2012.

2. 2 Guffey, Mary Ellen; Loewy Dana Business communication: Process and product Cengage Learning, 2010.

3. 3 Borg, J. Govor tijela Veble commerce, Zagreb, 2009.

4. 4 Gottesman, D., Mauro, B. Umijeće javnog nastupa Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Plenković Komunikologija masovnih medija Barbat, Zagreb, 1993.

2. 2 Thun, F.S.von Kako međusobno razgovaramo, Smetnje i razjašnjenja Erudita, Zagreb, 2006.

3. 3 F. Vreg Humana komunikologija HKD i Nonacom, Zagreb 1998.

4. 4 Vodopija, Š Opća i poslovna komunikacija Naknada Žagar, Rijeka, 2006.

5. 5 Rouse J.R., Rouse, S. Poslovne komunikacije Masmedia, Zageb, 2005.

6. 6 Pease, A. & B. Body Language Orion Book, London, 2004.

7. 7 Fox, R. Poslovna komunikacija Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb, 2006.

8. 8 Pease A. & B. Komunikacija za sva vremena Lisac & Lisac, Zagreb, 2007.

Način polaganja ispita

Završni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati osnove komunikacijskog procesa

2. pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije

3. razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji

4. kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja

5. utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi

6. kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)451.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)010
Rješavanje zadataka401.31,2,3,4,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja351.21,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Priprema uvodne teme na vježbama3011,2,3,4,5,6Priprema uvodne teme na vježbamaSudjelovanje u izvedbi vježbi020