Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske vještine RZ202

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 133673 150767 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ JERKO, nositelj
PINTARIĆ LJILJANA (VANJSKI SURADNIK), suradnik

Sadržaj

Pojam i procesi komuniciranja. Verbalna i neverbalna komunikacija. Načela uspješne komunikacije. Vještina slušanja i postavljanja pitanja. Asertivna komunikacija. Javni govor. Prezentacijske vještine. Timski rad. Komunikacija u grupi. Razrješavanje konflikta. Vještina pregovaranja. Vođenje sastanka. Pismeno komuniciranje. Poslovni bonton i protokol. Poslovna etika.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Savladavanje vještine učinkovitog aktivnog slušanja i davanja povratnih informacija. Postizanje zadanih ciljeva bez izazivanja konfliktnih situacija. Učenje različitih stilova komunikacije na svim razinama.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokvij, domaće zadaće, usmeni kolokvij

Osnovna literatura

1. BOVEE, Courtland L.; THILL, John V. A.S. Tanenbaum. Modern Operating Systems (3rd Ed.), Pearson, 3rd Ed., 2013.o, 2012.

2. Guffey, Mary Ellen; Loewy Dana. Business communication: Process and product. Cengage Learning, 2010.

3. Borg, J., Govor tijela, Veble commerce, Zagreb, 2009.

4. Gottesman, D., Mauro, B., Umijeće javnog nastupa, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. M. Plenković: Komunikologija masovnih medija, Barbat, Zagreb, 1993.

2. Thun, F.S.von, Kako međusobno razgovaramo, Smetnje i razjašnjenja, Erudita, Zagreb, 2006.

3. F. Vreg: Humana komunikologija, HKD i Nonacom, Zagreb 1998.

4. Vodopija, Š. Opća i poslovna komunikacija, Naknada Žagar, Rijeka, 2006.

5. Rouse J.R., Rouse, S., Poslovne komunikacije, Masmedia, Zageb, 2005.

6. Pease, A. & B., Body Language, Orion Book, London, 2004.

7. Fox, R. Poslovna komunikacija, Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb, 2006.

8. Pease A. & B., Komunikacija za sva vremena, Lisac & Lisac, Zagreb, 2007.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Završni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati osnove komunikacijskog procesa

2. pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije

3. razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji

4. kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja

5. utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi

6. kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)

45
ECTS
1.5
- prepoznati osnove komunikacijskog procesa- pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije- razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji- kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja- utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi- kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
50%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- prepoznati osnove komunikacijskog procesa- pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije- razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji- kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja- utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi- kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

20
Max

40
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
35
ECTS

1.2
- prepoznati osnove komunikacijskog procesa- pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije- razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji- kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja- utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi- kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Priprema uvodne teme na vježbama Broj radnih sati
30
ECTS

1
- prepoznati osnove komunikacijskog procesa- pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije- razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji- kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja- utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi- kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaPriprema uvodne teme na vježbama Sudjelovanje u izvedbi vježbi Min

0
Max

20
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100