Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Projektiranje tehničkih sustava RZ201

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 133688 150766 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

STURKO OKSANA, suradnik
MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Uvod; Tehnički sustavi, Svojstva tehničkih sustava, Razvoj tehničkih sustava, Podjela tehničkih sustava, Električni sustavi. Pojam projektiranja, Osnove teorije razvoja proizvoda, Kreativnost, Struktura procesa projektiranja, Vrste projekata, Operacije i aktivnosti u projektiranju, Okruženje procesa projektiranja, Integrirani pristupi projektiranju, Odlučivanje, Baze znanja i podataka, Izvori znanja, Prikupljanje i čuvanje podataka, Idejna rješenja tehničkog projekta, Katalog znanja i vještina, Izbor optimalnog i varijantnog rješenja projekta, Normizacija projekta, Standardizacija tehničkog projekta, Upoznavanje s normama i standardima koji se primjenjuju u elektrotehničkim sustavima, Ocjena elektrotehničkih projekata i upoznavanje sa zakonskom regulativom glede izdavanja suglasnosti za nadzor nad realizacijom elektrotehničkog projekta.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Pristupnik se upoznaje s osnovnim znanjima iz teorije proizvoda kao i upoznavanjem s normama i standardima koji se primjenjuju u elektrotehničkim sustavima. Upoznavanje sa zakonskom regulativom glede praćenja elektrotehničkim projektima.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe i seminari.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada projekta tijekom semestra. Kontrolne zadaće.

Osnovna literatura

1. Graditeljski projekt i njegova knjiga - Priručnik projektnoga tima Orešković, Mirko, Hrvatska sveučilišna naklada, 2011.

2. Božidar Križan, Osnove proračuna i oblikovanja konstrukcijskih elemenata, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka, 1998.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Karlheinz Roth, Konstruieren mit Konstruktionskatalogen, Sprenger-Verlag Berlin Heidelberg New York 1982.

2. Hubka V., Eder E., Design Science – Introduction to the Needs, Scope and Organisation of Engineering Design Knowledge, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 1995.

3. Pahl G., Beitz W., Engineering Design - A Systematic Approach, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1991.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit nakon izrađenog i pozitivno ocijenjenog programskog zadatka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, klasificirati i analizirati vrste projekata

2. kreirati dokumentaciju za idejni projekt

3. kreirati dokumentaciju za tender

4. kreirati dokumentaciju za ponudu

5. kreirati dokumentaciju za glavni projekt

6. kreirati dokumentaciju za za izvođenje (izvedbeni projekt)Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)

45
ECTS
1.5
- definirati, klasificirati i analizirati vrste projekata- kreirati dokumentaciju za idejni projekt- kreirati dokumentaciju za tender- kreirati dokumentaciju za ponudu- kreirati dokumentaciju za glavni projekt- kreirati dokumentaciju za za izvođenje (izvedbeni projekt)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- definirati, klasificirati i analizirati vrste projekata- kreirati dokumentaciju za idejni projekt- kreirati dokumentaciju za tender- kreirati dokumentaciju za ponudu- kreirati dokumentaciju za glavni projekt- kreirati dokumentaciju za za izvođenje (izvedbeni projekt)Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
20
ECTS

0.7
- definirati, klasificirati i analizirati vrste projekata- kreirati dokumentaciju za idejni projekt- kreirati dokumentaciju za tender- kreirati dokumentaciju za ponudu- kreirati dokumentaciju za glavni projekt- kreirati dokumentaciju za za izvođenje (izvedbeni projekt)Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

18
Max

35
Kontrolna zadaća 1 Broj radnih sati
18
ECTS

0.6
- definirati, klasificirati i analizirati vrste projekata- kreirati dokumentaciju za idejni projekt- kreirati dokumentaciju za tenderAuditorne vježbe i samostalni rad Provjera i bodovanje riješenih zadataka Min

6
Max

10
Kontrolna zadaća 2 Broj radnih sati
16
ECTS

0.5
- kreirati dokumentaciju za ponudu- kreirati dokumentaciju za glavni projekt- kreirati dokumentaciju za za izvođenje (izvedbeni projekt)Auditorne vježbe i samostalni rad Provjera i bodovanje riješenih zadataka Min

6
Max

10
Seminarski rad Broj radnih sati
20
ECTS

0.7
- definirati, klasificirati i analizirati vrste projekata- kreirati dokumentaciju za idejni projekt- kreirati dokumentaciju za tender- kreirati dokumentaciju za ponudu- kreirati dokumentaciju za glavni projekt- kreirati dokumentaciju za za izvođenje (izvedbeni projekt)Praktičan rad Pregled seminarskog rada i vrednovanje prema unaprijed dogovorenim kriterijima Min

6
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
149
Σ ECTS
5
Σ Max
100