Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Projektiranje tehničkih sustava RZ201

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 133688 150766 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

STURKO OKSANA, suradnik
MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Uvod; Tehnički sustavi, Svojstva tehničkih sustava, Razvoj tehničkih sustava, Podjela tehničkih sustava, Električni sustavi. Pojam projektiranja, Osnove teorije razvoja proizvoda, Kreativnost, Struktura procesa projektiranja, Vrste projekata, Operacije i aktivnosti u projektiranju, Okruženje procesa projektiranja, Integrirani pristupi projektiranju, Odlučivanje, Baze znanja i podataka, Izvori znanja, Prikupljanje i čuvanje podataka, Idejna rješenja tehničkog projekta, Katalog znanja i vještina, Izbor optimalnog i varijantnog rješenja projekta, Normizacija projekta, Standardizacija tehničkog projekta, Upoznavanje s normama i standardima koji se primjenjuju u elektrotehničkim sustavima, Ocjena elektrotehničkih projekata i upoznavanje sa zakonskom regulativom glede izdavanja suglasnosti za nadzor nad realizacijom elektrotehničkog projekta.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Pristupnik se upoznaje s osnovnim znanjima iz teorije proizvoda kao i upoznavanjem s normama i standardima koji se primjenjuju u elektrotehničkim sustavima. Upoznavanje sa zakonskom regulativom glede praćenja elektrotehničkim projektima.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe i seminari.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada projekta tijekom semestra. Kontrolne zadaće.

Osnovna literatura

1. 1 Orešković, Mirko Graditeljski projekt i njegova knjiga - Priručnik projektnoga tima Hrvatska sveučilišna naklada, 2011.

2. 2 Božidar Križan Osnove proračuna i oblikovanja konstrukcijskih elemenata Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka, 1998.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Karlheinz Roth Konstruieren mit Konstruktionskatalogen Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1982.

2. 2 Hubka V., Eder E. Design Science – Introduction to the Needs, Scope and Organisation of Engineering Design Knowledge Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 1995.

3. 3 Pahl G., Beitz W. Engineering Design - A Systematic Approach Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1991.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit nakon izrađenog i pozitivno ocijenjenog programskog zadatka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, klasificirati i analizirati vrste projekata

2. kreirati dokumentaciju za idejni projekt

3. kreirati dokumentaciju za tender

4. kreirati dokumentaciju za ponudu

5. kreirati dokumentaciju za glavni projekt

6. kreirati dokumentaciju za za izvođenje (izvedbeni projekt)Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti