Razlikovne obveze

Nazad   Raspored   Engleski

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija RZ114

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 207414 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
BALEN JOSIP, nositelj
VANJSKI SURADNIK ZPI, xsuradnik

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Pristup izradi web dokumenata. Uvod u HTML – sintaksa, struktura, osnovni elementi i atributi. Uvod u stilske predloške – CSS – pisanje i primjena stilova, kaskadiranje, vanjski stilski predlošci. Uvod u JavaScript – sintaksa, tipovi podataka, DOM model dokumenta, pristup elementima, događaji. Uvod u PHP – sintaksa, tipovi podataka, pristup bazi podataka. Upoznavanje i rad s Java i Kotlin programskim jezicima. Upoznavanje s alatima za izradu aplikacija za mobilne uređaje i za web. Glavne komponente mobilne aplikacije. Izrada korisničkog sučelja za mobilne aplikacije. Programska implementacija glavnih komponenti. Korištenje emulatora i stvarnih uređaja prilikom testiranja ispravnosti aplikacija.

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske vježbe, konstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Razvoj mobilnih aplikacija, Priručnik za edukaciju Elektrotehnički fakultet Osijek, 2013

2. 2 Phillips, Bill; Stewart, Chris; Hardy, Brian; Marsicano, Kristin Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) Atlanta: Big Nerd Ranch, LLC., 2015

3. 3 Sebesta, R.W. Programming the World Wide Web (2nd Ed.) Boston: Addison-Wesley, MA, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. Sarang Java Programming Oracle Press, 2012.

2. 2 I. F. Darwin Android Cookbook Problems and Solutions for Android Developers O Reilly Media, 2012.

3. 3 R. Cadenhead Java 6 II izdanje Kombib, 2008.

4. 4 D. Poo, D. Kiong, S. Ashok Object-Oriented Programming and Java Springer Verlag, 2007.

5. 5 M. Fordham Kotlin Development for Beginners: (with Code Examples) Amazon Media EU, 2017.

6. 6 M. Moskala, I. Wojda Android Development with Kotlin Packt Publishing, 2017

7. 7 K. Kalata Internet Programming Thompson Learning, London, 2001.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije koje se koriste u izradi web aplikacija

2. Koristiti specifični alat za izradu web aplikacije

3. Izraditi jednostavan primjer web aplikacije koja se sastoji od klijentskog dijela (korisničko sučelje) i poslužiteljskog dijela (rad s bazom podataka)

4. Identificirati programske koncepte specifične za izradu aplikacija za mobilne uređaje i web

5. Koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje

6. Izraditi jednostavnu mobilnu aplikacijuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti