Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Baze podataka RZ111

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133666 150784 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRPIĆ ZDRAVKO, suradnik
LUKIĆ IVICA, nositelj

Sadržaj

Informacijski sustav, model poslovnog sustava. Baza podataka. Sustav za upravljanje bazom podataka. Razvoj informacijskog sustava. Metode razvoja. Faze razvoja. Modeliranje podataka. Konceptualno modeliranje podataka. Modeli entiteti-veze. Objektni modeli. Logičko modeliranje podataka. Relacijski model podataka. Relacijska algebra. SQL- jezik za rad s relacijskom bazom podataka. Pravila integriteta u relacijskom modelu. Normalizacija podataka. Mrežni, hijerarhijski i datotečni model. Fizičko modeliranje podataka. Upravljanje podacima. Funkcije upravljanja, upravljanje podržano računalom.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nužna znanja iz načela rada s bazom podataka. Saznanja o metodama razvoja informacijskog sustava. Saznanja o konceptualnom, logičkom i fizičkom modeliranju podataka. Saznanja o korištenju jezika SQL. Saznanja o normalizaciji podataka. Saznanja o upravljanju podacima.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrađena konkretna baza podataka na vježbama, usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Hamilton, Bill Programiranje SQL Server 2005 O Reilly, 2006

2. 2 Churcher, Clare Beginning Database Design, 2nd Edition New York: Apress, 2012

3. 3 D. Grundler Primijenjeno računalstvo Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 E. Codd The Relational model for -base Management Addison Wesley, 1990.

2. 2 L. Budin Informatika za 1. razred gimnazije Element, Zagreb, 1997.

3. 3 J. Martin Computer-base Organization Prentice Hall, 1977.

4. 4 M. Varga Baze podataka DRIP- Zagreb, 1994.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. nabrojati osnovne pojmove vezane uz bazu podataka, i upotrijebiti ER dijagram za modeliranje baze podataka

2. razlikovati modele baze podataka s naglaskom na relacijski model, i izgraditi relacijski model baze podataka iz ER dijagrama

3. razumjeti normalne forme i skicirati normaliziranu relacijsku shemu baze podataka uz primjenu normalnih formirelacijsku shemu baze podataka uz primjenu normalnih formi

4. stvoriti bazu podataka korištenjem SQL naredbi na različitim sustavima za upravljanje bazom podataka

5. vrednovati i implementirati jednostavne i složene SQL upite koristeći relacijsku algebru

6. stvarati različita rješenja pomoću SQL naredbei za osiguranje sigurnosti i integriteta baze podataka te razumjeti vezu između integriteta baze podataka i poslovnih pravila

7. organizirati rad s transakcijama, kreirati funkcije, pohranjene procedure i pogledeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti