Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike (razlika) RZ110

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 133682 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Složeni magnetski krug i magnetski otpor. Metode rješavanja linearnih električnih mreža: direktna primjena Kirchhoffovih zakona, metoda konturnih struja, metoda napona čvorova, metoda superpozicije. Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem. Kompenzacija jalove snage. Rezonancija. Faktor dobrote i frekvencijske karakteristike. Višefazne struje. Trofazni sustav. Spoj zvijezda i trokut. Snaga trofazne struje. Induktivitet i transformator. Rezultantni induktivitet međusobno vezanih svitaka. Zračni transformator njegove jednadžbe i shema. Transformator sa željeznom jezgrom. Prijelazne pojave.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje magnetskih krugova, fazorskog računa; metoda rješavanja linearnih mreža istosmjernih i izmjeničnih struja; proračun kompleksne snage, kompenzacije, rezonancije; proračun struja, napona i snaga u trofaznim mrežama; modeliranja i rada transformatora te prijelaznih pojava.

Oblici provođenja nastave

predavanja (2 sata tjedno), auditorne vježbe (2 sata tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Pinter V. Osnove elektrotehnike I i II Tehnička knjiga: Zagreb, 1994.

2. 2 Alexander, Charles K.; Sadiku, Matthew N.O. Fundamental of Electric Circuits McGraw-Hill Education, 5 edition, 2012, ISBN: 0073380571

3. 3 B. Kuzmanović Osnove elektrotehnike I i II Element, Zagreb, 2000.

4. 4 Felja, Koračin, Malić Zbirka zadataka i rješenih primjera iz Osnova elektrotehnike, I. i II. dio 1991


Pretraži literaturu na:

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita putem kolokvija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda

2. analizirati izmjenične mreže primjenom osnovnih zakona i metoda

3. analizirati i obrazložiti kompenzaciju jalove snage

4. analizirati i obrazložiti rezonanciju

5. opisati i analiziratii trofazni električni sustav

6. mjeriti i vrednovati električne veličine u istosmjernim i izmjeničnim strujnim krugovimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti