Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike (razlika) RZ110

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 133682 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Složeni magnetski krug i magnetski otpor. Metode rješavanja linearnih električnih mreža: direktna primjena Kirchhoffovih zakona, metoda konturnih struja, metoda napona čvorova, metoda superpozicije. Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem. Kompenzacija jalove snage. Rezonancija. Faktor dobrote i frekvencijske karakteristike. Višefazne struje. Trofazni sustav. Spoj zvijezda i trokut. Snaga trofazne struje. Induktivitet i transformator. Rezultantni induktivitet međusobno vezanih svitaka. Zračni transformator njegove jednadžbe i shema. Transformator sa željeznom jezgrom. Prijelazne pojave.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje magnetskih krugova, fazorskog računa; metoda rješavanja linearnih mreža istosmjernih i izmjeničnih struja; proračun kompleksne snage, kompenzacije, rezonancije; proračun struja, napona i snaga u trofaznim mrežama; modeliranja i rada transformatora te prijelaznih pojava.

Oblici provođenja nastave

predavanja (2 sata tjedno), auditorne vježbe (2 sata tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. Pinter V. Osnove elektrotehnike I i II. Tehnička knjiga: Zagreb, 1994.

2. Alexander, Charles K.; Sadiku, Matthew N.O. Fundamental of Electric Circuits,. McGraw-Hill Education, 5 edition, 2012, ISBN: 0073380571

3. B. Kuzmanović, Osnove elektrotehnike I i II, Element, Zagreb, 2000.

4. Felja, Koračin, Malić, Zbirka zadataka i rješenih primjera iz Osnova elektrotehnike, I. i II. dio, 1991


Pretraži literaturu na:

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita putem kolokvija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda

2. analizirati izmjenične mreže primjenom osnovnih zakona i metoda

3. analizirati i obrazložiti kompenzaciju jalove snage

4. analizirati i obrazložiti rezonanciju

5. opisati i analiziratii trofazni električni sustav

6. mjeriti i vrednovati električne veličine u istosmjernim i izmjeničnim strujnim krugovimaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- analizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati izmjenične mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati i obrazložiti kompenzaciju jalove snage- analizirati i obrazložiti rezonanciju- opisati i analiziratii trofazni električni sustav- mjeriti i vrednovati električne veličine u istosmjernim i izmjeničnim strujnim krugovimaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
50%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- analizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati izmjenične mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati i obrazložiti kompenzaciju jalove snage- analizirati i obrazložiti rezonancijuKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

25
Max

50
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- analizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati izmjenične mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati i obrazložiti kompenzaciju jalove snage- analizirati i obrazložiti rezonanciju- opisati i analiziratii trofazni električni sustavLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- analizirati istosmjerne mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati izmjenične mreže primjenom osnovnih zakona i metoda- analizirati i obrazložiti kompenzaciju jalove snage- analizirati i obrazložiti rezonanciju- opisati i analiziratii trofazni električni sustavUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100