Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove mjerenja RZ109

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 133686 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj
ĆORLUKA VENCO, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik

Sadržaj

Osnovni pojmovi u mjeriteljstvu. Mjerno jedinstvo, mjeriteljska piramida, sljedivost. Međunarodni sustav mjernih jedinica. Omjerne jedinice. Pogreške. Mjerna nesigurnost. Cjelovit mjerni rezultat. Odlučivanje na temelju cjelovitog mjernog rezultata. Vrste signala, njihovi parametri, te prikaz u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Mjerna oprema. Mjerila (analogna elekromehanička, analogna elektronička, digitalna). Održavanje mjerila. Digitalni multimetar. Osciloskop. Digitalni mjerni sustavi (mjerni pretvornik, prilagodnik, pokaznik). Mjerne metode (otklonska, nulta, usporedbena, zamjenska, diferencijska, izravna, posredna). Mjerenje električnih veličina (struje, napona, frekvencije, faznog pomaka, prividne snage, djelatne snage, jalove snage, faktora snage, energije, djelatnog otpora, induktiviteta, kapaciteta i faktora gubitaka, impedancije i admitancije). Automatizirani mjerni sustavi vođeni računalom (automatizirana mjerenja, pregled programskih paketa za automatizaciju mjerenja, sustavi za motrenje, ekspertni diagnostički sustavi).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovna znanja o mjeriteljstvu, o mjerilima i mjernim metodama. Vještina ispravnog mjerenja osnovnih električkih veličina. Znanje tumačenja specifikacija mjerila, procjene mjerne nesigurnosti, iskazivanja cjelovitog mjernog rezultata i odlučivanja na temelju cjelovitog mjernog rezultata. Vještina rukovanja automatiziranim mjernim sustavom.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata tjedno), auditorne (1 sat tjedno) i laboratorijske vježbe (2 sata tjedno).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. Morris, Alan S. Measurement and Instrumentation: Theory and Application, Butterworth-Heinemann; 1 edition (September 26, 2011)

2. Z. Godec, Iskazivanje mjernog rezultata, Graphis, Zagreb, 1995.

3. Z. Godec, D. Dorić, Osnove mjerenja, laboratorijske vježbe, Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2001.

4. Z. Godec, D. Dorić, Električka mjerenja s laboratorijskim vježbama, Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. D. Vujević, B. Ferković, Osnove elektrotehničkih mjerenja I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

2. R. Malarić, Instrumentation and measurement in electrical engineering, BrownWalker Press 2011.

3. V. Bego, Mjerenja u elektrotehnici, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

4. D. Karavidović, Električna mjerenja I i II, ETF Osijek, 1994.

5. Šantić, Elektronička instumentacija, Školska knjiga, 1993.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. nabrojiti i međusobno povezati osnovne pojmove u mjeriteljstvu, te vrednovati njihov značaj u inženjerskoj praksi

2. objasniti matematičku pozadinu izračuna mjerne nesigurnosti

3. odabrati i upotrijebiti prikladni mjerni instrument za mjerenje električnih veličina

4. intepretirati značajke instrumenta

5. odabrati i upotrijebiti neku od osnovnih mjernih metoda za mjerenje električnih veličina

6. izračunati mjernu nesigurnost i pogrešku, te iskazati i vrednovati cjeloviti mjerni rezultat

7. odabrati mjerni instrument i/ili mjerni pretvornik za mjerenje neelektričnih fizikalnih veličina

8. definirati osnovne sastavne dijelove automatiziranog mjernog sustavaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- nabrojiti i međusobno povezati osnovne pojmove u mjeriteljstvu, te vrednovati njihov značaj u inženjerskoj praksi- objasniti matematičku pozadinu izračuna mjerne nesigurnosti- odabrati i upotrijebiti prikladni mjerni instrument za mjerenje električnih veličina- intepretirati značajke instrumenta- odabrati i upotrijebiti neku od osnovnih mjernih metoda za mjerenje električnih veličina- izračunati mjernu nesigurnost i pogrešku, te iskazati i vrednovati cjeloviti mjerni rezultat- odabrati mjerni instrument i/ili mjerni pretvornik za mjerenje neelektričnih fizikalnih veličina- definirati osnovne sastavne dijelove automatiziranog mjernog sustavaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
36
ECTS

1.2
- objasniti matematičku pozadinu izračuna mjerne nesigurnosti- odabrati i upotrijebiti prikladni mjerni instrument za mjerenje električnih veličina- intepretirati značajke instrumenta- odabrati i upotrijebiti neku od osnovnih mjernih metoda za mjerenje električnih veličina- izračunati mjernu nesigurnost i pogrešku, te iskazati i vrednovati cjeloviti mjerni rezultatKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
48
ECTS

1.6
- odabrati i upotrijebiti prikladni mjerni instrument za mjerenje električnih veličina- intepretirati značajke instrumenta- odabrati i upotrijebiti neku od osnovnih mjernih metoda za mjerenje električnih veličina- izračunati mjernu nesigurnost i pogrešku, te iskazati i vrednovati cjeloviti mjerni rezultat- odabrati mjerni instrument i/ili mjerni pretvornik za mjerenje neelektričnih fizikalnih veličinaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- nabrojiti i međusobno povezati osnovne pojmove u mjeriteljstvu, te vrednovati njihov značaj u inženjerskoj praksi- objasniti matematičku pozadinu izračuna mjerne nesigurnosti- odabrati i upotrijebiti prikladni mjerni instrument za mjerenje električnih veličina- intepretirati značajke instrumenta- odabrati i upotrijebiti neku od osnovnih mjernih metoda za mjerenje električnih veličina- izračunati mjernu nesigurnost i pogrešku, te iskazati i vrednovati cjeloviti mjerni rezultat- odabrati mjerni instrument i/ili mjerni pretvornik za mjerenje neelektričnih fizikalnih veličina- definirati osnovne sastavne dijelove automatiziranog mjernog sustavaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Grupno rješavanje zadataka zadanih tijekom predavanja Broj radnih sati
6
ECTS

0.2
- objasniti matematičku pozadinu izračuna mjerne nesigurnosti- odabrati i upotrijebiti prikladni mjerni instrument za mjerenje električnih veličina- intepretirati značajke instrumenta- odabrati i upotrijebiti neku od osnovnih mjernih metoda za mjerenje električnih veličinaGrupni zadaci Provjera rješenja Min

0
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100