Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Modeliranje i simulacija RZ107

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133677 150783

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VUČINIĆ DEAN, nositelj
KÖHLER MIRKO, suradnik

Sadržaj

Vrste modela. Procesni modeli. Fizikalna ograničenja modeliranja - model participacije. Matematički modeli - anticipativni i inkurzivni modeli. Modeli elektrotehničkih komponenti. Model povezivosti. Aproksimativni modeli i skupovna matematika. Kvalitativni i kvantitativni aspekti modela. Modeli softverskih procesa. Hidrodinamički modeli. Modeli jediničnih procesa - laserski procesi. Bond graf metoda modeliranja. Modeli i srazmjeri. Verbalni modeli. Modeli i korespondentne diferencijalne jednadžbe. Diskretizacija rješenja. Modeli dinamike fluida. Rubni problemi i uvjeti diskretizacija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavski pristup izradi modela. Vještina primjene osnovnih modelarskih alata. Modeliranje u različitim područjima tehnologije. Izrada različitih vrsta modela i osnovne vještine simulacije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada verbalnog modela. Modeliranje na vježbama, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. Bungartz, Hans-Joachim; Zimmer, Stefan; Buchholz, Martin; Pflüger, Dirk .Modeling and Simulation: An Application-Oriented Introduction.  Springer, 2014.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Kramer/Neclau, Simulationstechnik, Springer Verlag, Wien, 1998.

2. Kuipers, B., Qualitative reasoning, Modelling ans Simulation, MIT Press, 1999.

3. Jović F, Flegar I, Slavek N., Modeliranje i simulacija, Skripta ETF Osijek, 2005.

4. Monself Y., Modelling and Siumulation of Coimplex Systems - Methods, Techniques aand Tools, SCS, European Publ. House, 1998.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razumjeti načela i važnost izrade modela.

2. Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.

3. Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.

4. Razlikovati i objasniti modele procesa razvoja softvera.

5. Izračunati i skicirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku.

6. Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Razumjeti načela i važnost izrade modela.- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Razlikovati i objasniti modele procesa razvoja softvera.- Izračunati i skicirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

7
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Razlikovati i objasniti modele procesa razvoja softvera.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Razlikovati i objasniti modele procesa razvoja softvera.- Izračunati i skicirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

5
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- Razumjeti načela i važnost izrade modela.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Razlikovati i objasniti modele procesa razvoja softvera.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Domaće zadaće Broj radnih sati
12
ECTS

0.4
- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Domaće zadaće Provjera riješenih zadataka iz domaćih zadaća Min

3
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
182
Σ ECTS
6
Σ Max
100