Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Modeliranje i simulacija RZ107

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133677 150783

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VUČINIĆ DEAN, nositelj
KÖHLER MIRKO, suradnik

Sadržaj

Vrste modela. Procesni modeli. Fizikalna ograničenja modeliranja - model participacije. Matematički modeli - anticipativni i inkurzivni modeli. Modeli elektrotehničkih komponenti. Model povezivosti. Aproksimativni modeli i skupovna matematika. Kvalitativni i kvantitativni aspekti modela. Modeli softverskih procesa. Hidrodinamički modeli. Modeli jediničnih procesa - laserski procesi. Bond graf metoda modeliranja. Modeli i srazmjeri. Verbalni modeli. Modeli i korespondentne diferencijalne jednadžbe. Diskretizacija rješenja. Modeli dinamike fluida. Rubni problemi i uvjeti diskretizacija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavski pristup izradi modela. Vještina primjene osnovnih modelarskih alata. Modeliranje u različitim područjima tehnologije. Izrada različitih vrsta modela i osnovne vještine simulacije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada verbalnog modela. Modeliranje na vježbama, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. Bungartz, Hans-Joachim; Zimmer, Stefan; Buchholz, Martin; Pflüger, Dirk .Modeling and Simulation: An Application-Oriented Introduction.  Springer, 2014.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Kramer/Neclau, Simulationstechnik, Springer Verlag, Wien, 1998.

2. Kuipers, B., Qualitative reasoning, Modelling ans Simulation, MIT Press, 1999.

3. Jović F, Flegar I, Slavek N., Modeliranje i simulacija, Skripta ETF Osijek, 2005.

4. Monself Y., Modelling and Siumulation of Coimplex Systems - Methods, Techniques aand Tools, SCS, European Publ. House, 1998.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razumjeti načela i važnost izrade modela.

2. Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.

3. Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.

4. Razlikovati i objasniti modele procesa razvoja softvera.

5. Izračunati i skicirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku.

6. Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Razumjeti načela i važnost izrade modela.- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Ocijeniti i opravdati različite modele procesa razvoja softvera.- Dizajnirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

7
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Ocijeniti i opravdati različite modele procesa razvoja softvera.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Ocijeniti i opravdati različite modele procesa razvoja softvera.- Dizajnirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

5
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- Razumjeti načela i važnost izrade modela.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Ocijeniti i opravdati različite modele procesa razvoja softvera.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Domaće zadaće Broj radnih sati
12
ECTS

0.4
- Analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima.- Prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije.- Primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustava.Domaće zadaće Provjera riješenih zadataka iz domaćih zadaća Min

3
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
182
Σ ECTS
6
Σ Max
100