Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetike i ekologije RZ106

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133683 150773

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BULJIĆ DALIBOR, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik

Sadržaj

Važnost energije. Oblici, izvori i klasifikacija energije. Neobnovljivi izvori energije (ugljen, nafta, plin, nuklearna i geotermalna). Izvori energije koji se obnavljaju (vodne snage, biomasa, vjetar, sunčevo zračenje i drugi). Osnovne pretvorbe oblika energije. Pretvorbe primarnih oblika u prikladnije oblike (pretvorba kemijske i nuklearne energije u unutarnju kaloričku, pretvorba unutarnje kaloričke u mehaničku energiju, pretvorba potencijalne energije vode u mehaničku energiju, pretvorba mehaničke u električnu energiju, neposredne pretvorbe u električnu energiju, pretvorbe električna energije u druge oblike energije). Energija za transport. Prijevoz i prijenos oblika energije. Elektroenergetski sustav. Prijenos i distribucija el. energije. Elementi EES-a, modeliranje generatora, transformatora, voda, prigušnice, kompenzacije. Model potrošnje. Osnovne metode analize EES-a. Energetska bilanca sustava. Utjecaj EES- a na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i korištenja (zagađivanje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje s temeljnim znanjima iz energetike i ekologije

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dva kolokvija predavanja, dva kolokvija auditornih vježbi i kolokvij laboratorijskih vježbi tijekom semestra.

Osnovna literatura

1. L. Jozsa: Energetski procesi i elektrane, udžbenik, ETF Osijek, 2008.

2. B. Udovičić: Energetika, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. D. Feretić i suradnici: Elektrane i okoliš, Element, Zagreb, 2000.

2. V. Knapp: Novi izvori energije - nuklearna energija fisije i fuzije, Školska knjiga, 1993.

3. P. Kulišić: Novi izvori energije – sunčana energija i energija vjetra, Školska knjiga, 1991.

4. D. Šljivac, Z. Šimić: Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje, ETF Osijek, 2008.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Kolokviji predavanja i vježbi ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razumijevati osnovne fizikalne i društveno političke pojmove vezane uz energiju, osnovne izvore i oblike energije.

2. Identificirati i demonstrirati osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije.

3. Proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš.

4. Identificirati i interpetirati osnove značajke električne energije i elektroenergetskog sustava.

5. Primijeniti teorijska znanja iz područja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na analitički postavljene probleme.

6. Demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebekov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energija vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- Razumijevati osnovne fizikalne i društveno političke pojmove vezane uz energiju, osnovne izvore i oblike energije.- Identificirati i demonstrirati osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije.- Proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš.- Identificirati i interpetirati osnove značajke električne energije i elektroenergetskog sustava.- Primijeniti teorijska znanja iz područja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na analitički postavljene probleme. - Demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebekov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energija vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EES Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Identificirati i interpetirati osnove značajke električne energije i elektroenergetskog sustava.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

10
Max

20
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebekov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energija vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EES Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Razumijevati osnovne fizikalne i društveno političke pojmove vezane uz energiju, osnovne izvore i oblike energije.- Identificirati i demonstrirati osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije.- Proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš.- Identificirati i interpetirati osnove značajke električne energije i elektroenergetskog sustava.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100