Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetike i ekologije RZ106

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133683 150773 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BULJIĆ DALIBOR, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik

Sadržaj

Važnost energije. Oblici, izvori i klasifikacija energije. Neobnovljivi izvori energije (ugljen, nafta, plin, nuklearna i geotermalna). Izvori energije koji se obnavljaju (vodne snage, biomasa, vjetar, sunčevo zračenje i drugi). Osnovne pretvorbe oblika energije. Pretvorbe primarnih oblika u prikladnije oblike (pretvorba kemijske i nuklearne energije u unutarnju kaloričku, pretvorba unutarnje kaloričke u mehaničku energiju, pretvorba potencijalne energije vode u mehaničku energiju, pretvorba mehaničke u električnu energiju, neposredne pretvorbe u električnu energiju, pretvorbe električna energije u druge oblike energije). Energija za transport. Prijevoz i prijenos oblika energije. Elektroenergetski sustav. Prijenos i distribucija el. energije. Elementi EES-a, modeliranje generatora, transformatora, voda, prigušnice, kompenzacije. Model potrošnje. Osnovne metode analize EES-a. Energetska bilanca sustava. Utjecaj EES- a na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i korištenja (zagađivanje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje s temeljnim znanjima iz energetike i ekologije

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dva kolokvija predavanja, dva kolokvija auditornih vježbi i kolokvij laboratorijskih vježbi tijekom semestra.

Osnovna literatura

1. 1 L. Jozsa Energetski procesi i elektrane, udžbenik ETF Osijek, 2008.

2. 2 B. Udovičić Energetika Školska knjiga, Zagreb, 1993.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Feretić i suradnici Elektrane i okoliš Element, Zagreb, 2000.

2. 2 V. Knapp Novi izvori energije - nuklearna energija fisije i fuzije Školska knjiga, 1993.

3. 3 P. Kulišić Novi izvori energije – sunčana energija i energija vjetra Školska knjiga, 1991.

4. 4 D. Šljivac, Z. Šimić Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje ETF Osijek, 2008.

Način polaganja ispita

Kolokviji predavanja i vježbi ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti osnovne fizikalne i društveno političke pojmove vezane uz energiju, osnovne izvore i oblike energije

2. evaluirati osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije

3. proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš

4. identificirati i interpetirati osnove značajke električne energije i elektroenergetskog sustava

5. primijeniti teorijska znanja iz područja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na analitički postavljene probleme

6. demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebekov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energija vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)752.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 310
Rješavanje zadataka3014Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1020
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja150.56Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550