Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetike i ekologije (razlika) RZ105

ECTS 2 | P 15 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 133684 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
BULJIĆ DALIBOR, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
PRIMORAC MARIO, suradnik

Sadržaj

Elektroenergetski sustav. Prijenos i distribucija el. energije. Elementi EES-a, modeliranje generatora, transformatora, voda, prigušnice, kompenzacije. Model potrošnje. Osnovne metode analize EES-a. Energetska bilanca sustava. Utjecaj EES- a na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i korištenja (zagađivanje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje s temeljnim znanjima iz energetskog sustava i ekologije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij predavanja, dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra, kolokviji laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. 1 B. Udovičić Energetika Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2. 2 H. Požar Osnove energetike 1, 2 i 3 Školska knjiga, Zagreb, 1992


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Feretić i suradnici Elektrane i okoliš Element, Zagreb, 2000.

2. 2 V. Knapp Novi izvori energije - nuklearna energija fisije i fuzije Školska knjiga, 1993.

3. 3 P. Kulišić Novi izvori energije – sunčana energija i energija vjetra Školska knjiga, 1991.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije

2. proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš

3. prepoznati pozitivne i negativne aspekte energetike na okoliš

4. demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebeckov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energije vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti