Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetike i ekologije (razlika) RZ105

ECTS 2 | P 15 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 133684 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

PRIMORAC MARIO, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
BULJIĆ DALIBOR, suradnik

Sadržaj

Elektroenergetski sustav. Prijenos i distribucija el. energije. Elementi EES-a, modeliranje generatora, transformatora, voda, prigušnice, kompenzacije. Model potrošnje. Osnovne metode analize EES-a. Energetska bilanca sustava. Utjecaj EES- a na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i korištenja (zagađivanje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje s temeljnim znanjima iz energetskog sustava i ekologije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij predavanja, dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra, kolokviji laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. 1 B. Udovičić Energetika Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2. 2 H. Požar Osnove energetike 1, 2 i 3 Školska knjiga, Zagreb, 1992


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Feretić i suradnici Elektrane i okoliš Element, Zagreb, 2000.

2. 2 V. Knapp Novi izvori energije - nuklearna energija fisije i fuzije Školska knjiga, 1993.

3. 3 P. Kulišić Novi izvori energije – sunčana energija i energija vjetra Školska knjiga, 1991.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije

2. proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš

3. prepoznati pozitivne i negativne aspekte energetike na okoliš

4. demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebeckov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energije vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)200.71,2,3Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja120.41,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja030
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja160.51,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2345
Seminarski rad120.41,2,3,4Konzultacije sa studentimaPregledavanje napisanog rada015