Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetike i ekologije (razlika) RZ105

ECTS 2 | P 15 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 133684 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

PRIMORAC MARIO, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
BULJIĆ DALIBOR, suradnik

Sadržaj

Elektroenergetski sustav. Prijenos i distribucija el. energije. Elementi EES-a, modeliranje generatora, transformatora, voda, prigušnice, kompenzacije. Model potrošnje. Osnovne metode analize EES-a. Energetska bilanca sustava. Utjecaj EES- a na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i korištenja (zagađivanje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje s temeljnim znanjima iz energetskog sustava i ekologije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij predavanja, dvije kontrolne zadaće u tijeku semestra, kolokviji laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. B. Udovičić: Energetika, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2. H. Požar: Osnove energetike 1, 2 i 3, Školska knjiga, Zagreb, 1992


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. D. Feretić i suradnici: Elektrane i okoliš, Element, Zagreb, 2000.

2. V. Knapp: Novi izvori energije - nuklearna energija fisije i fuzije, Školska knjiga, 1993.

3. P. Kulišić: Novi izvori energije – sunčana energija i energija vjetra, Školska knjiga, 1991.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije

2. proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš

3. prepoznati pozitivne i negativne aspekte energetike na okoliš

4. demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebeckov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energije vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

20
ECTS
0.7
- procijeniti osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije- proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš- prepoznati pozitivne i negativne aspekte energetike na okolišPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
12
ECTS

0.4
- procijeniti osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije- demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebeckov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energije vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
16
ECTS

0.5
- procijeniti osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije- proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš- prepoznati pozitivne i negativne aspekte energetike na okoliš- demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebeckov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energije vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

23
Max

45
Seminarski rad Broj radnih sati
12
ECTS

0.4
- procijeniti osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije- proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš- prepoznati pozitivne i negativne aspekte energetike na okoliš- demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebeckov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energije vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESKonzultacije sa studentima Pregledavanje napisanog rada Min

0
Max

15
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
60
Σ ECTS
2
Σ Max
100