Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Energetske pretvorbe RZ104

ECTS 7 | P 45 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 133669 150764 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽNIDAREC MATEJ, suradnik
STOJKOV MARINKO, nositelj

Sadržaj

O predmetu i energiji. Podjela oblika energije. Proizvodnja električne energije iz unutrašnje energije. Fluid. Definicija termodinamičkih sustava. 1. glavni stavak termodinamike za zatvorene i otvorene sustave. Primjena na podsustave termoelektrane. Idealni plin i idealna kapljevina. Zakoni ponašanja (idealnog) plina i kapljevine. Procesi u termoelektranama (nuklearnim elektranama). Kružni proces zatvorenih i otvorenih sustava. Toplinski spremnici. Termički (energetski) stupanj djelovanja. 2. glavni stavak termodinamike. Uloga i formulacije. Entropija, definicija entropije. Određivanje eksergije i gubitaka eksergije. Eksergetski stupanj djelovanja. Agregatne pretvorbe. Procesi u parnim i plinskim termoelektranama. Energijski odnosi u parnim, plinskim i vodnim turbinama: jednadžbe snage i energije. Prijelaz topline. Općenito o prijelazu topline: načini izmjene topline. Provođenje topline. Prijelaz topline prirodnom i prisilnom konvekcijom. Zračenje topline. Prolaz topline.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje i poznavanje energijskih (energetskih) procesa u elektroenergetici i time stjecanje potrebitih znanja što su neophodna osnova za osposobljavanje za proračune i upravljanje takvim procesima.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i auditorne vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tri kontrolne zadaće u tijeku semestra.

Osnovna literatura

1. 1 H. Požar Osnove energetike 1 Školska knjiga, Zagreb, 1992.

2. 2 H. Požar Osnove energetike 2 Školska knjiga, Zagreb, 1992.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 F. Bošnjaković Nauka o toplini, I dio Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

2. 2 F. Bošnjaković Nauka o toplini, II dio Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

3. 3 Galović Termodinamika I Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2002.

4. 4 A. Galović Termodinamika II Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati veličine stanja u općoj termodinamičkoj jednadžbi stanja idealnog plina te veličine procesa kao oblike energije koji prolaze kroz granice sustava te unutarnju energiju

2. analizirati matematičkim modelom i grafički odgovarajućim dijagramima osnovne termodinamičke procese idealnog plina

3. formulirati dobivene i uložene količine energije prilikom termodinamičkih procesa, promjene veličina stanja i unutarnje energije

4. predložiti mogućnosti inženjerskog utjecaja na povećanje stupnja korisnog djelovanja kružnih termodinamičkih ciklusa

5. usporediti termodinamičke procese s idealnim plinovima s procesima s vodom odnosno vodenom parom kao radnim medijem

6. protumačiti stečena znanja u termodinamičkoj analizi osnovnih procesa u realnoj elektraniAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti