Razlikovne obveze

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Signali i sustavi RZ103

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133689 150765

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj
LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
LIVADA ČASLAV, suradnik

Sadržaj

Matematički modeli vremenski kontinuiranih (VK) i diskretnih (VD) signala i sustava. Klasifikacija. Analiza linearnih sustava. Fourierove transformacije VK i VD signala (FS, FT, DTFT i DTFS). Frekvencijske karakteristike i principi filtriranja. Laplaceova i Z-transformacija. Razlaganje i realizacija sustava. Stabilnost, upravljivost i osmotrivost sustava. Tipkanje i obnavljanje signala. Ekvivalencija VK i VD sustava. Programi za analizu i simulaciju sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Svladavanjem kolegija studenti stječu znanja neophodna za analizu i modeliranje signala i sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće i kolokviranje laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. Lathi, B. P. Linear Systems and Signal. Oxford University Press; 2004; ISBN: 0-19-515833-4

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. A.V.Oppenheim, A.S.Willsky, Signale und Systeme, Arbeitsheft, VCH, Verlagsgessellschaft, Weinheim, 1989.

2. Gabel i Roberts, Signals and Linear Systems, 3/e, J. Willey, 1987.

3. H. Babić. Signali i sustavi, Zavodska skripta, ZESOI, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, 1996.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.

2. Analitički riješiti matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda.

3. Modelirati dinamički sustav u Simulinku, te programirati u MATLABu.

4. Definirati i objasniti princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu.

5. Definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava.

6. Interpretirati četiri Fourierove transformacije (VKFR, VKFT, VDFR, VDFT) i njihova svojstva.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

2
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.- Analitički riješiti matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda.- Definirati i objasniti princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu.- Definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.- Modelirati dinamički sustav u Simulinku, te programirati u MATLABu.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

18
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.- Analitički riješiti matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda.- Definirati i objasniti princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu.- Definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava.- Interpretirati četiri Fourierove transformacije (VKFR, VKFT, VDFR, VDFT) i njihova svojstva.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100