Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Signali i sustavi RZ103

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133689 150765 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj
LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
LIVADA ČASLAV, suradnik

Sadržaj

Matematički modeli vremenski kontinuiranih (VK) i diskretnih (VD) signala i sustava. Klasifikacija. Analiza linearnih sustava. Fourierove transformacije VK i VD signala (FS, FT, DTFT i DTFS). Frekvencijske karakteristike i principi filtriranja. Laplaceova i Z-transformacija. Razlaganje i realizacija sustava. Stabilnost, upravljivost i osmotrivost sustava. Tipkanje i obnavljanje signala. Ekvivalencija VK i VD sustava. Programi za analizu i simulaciju sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Svladavanjem kolegija studenti stječu znanja neophodna za analizu i modeliranje signala i sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće i kolokviranje laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. 1 Lathi, B. P. Linear Systems and Signal Oxford University Press; 2004; ISBN: 0-19-515833-4


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.V.Oppenheim, A.S.Willsky Signale und Systeme, Arbeitsheft VCH, Verlagsgessellschaft, Weinheim, 1989.

2. 2 Gabel i Roberts Signals and Linear Systems, 3/e J. Willey, 1987.

3. 3 H. Babić Signali i sustavi Zavodska skripta, ZESOI, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, 1996.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava

2. analitički riješiti i vrednovati matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda

3. modelirati i vrednovati dinamički sustav u Simulinku, te programirati u MATLABu

4. definirati i opisati princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu

5. definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti i vrednovati u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava

6. interpretirati četiri Fourierove transformacije (VKFR, VKFT, VDFR, VDFT) i njihova svojstva, te opišite primjenuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti