Razlikovne obveze

Ak.g.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Signali i sustavi RZ103

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133689 150765

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj
LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
LIVADA ČASLAV, suradnik

Sadržaj

Matematički modeli vremenski kontinuiranih (VK) i diskretnih (VD) signala i sustava. Klasifikacija. Analiza linearnih sustava. Fourierove transformacije VK i VD signala (FS, FT, DTFT i DTFS). Frekvencijske karakteristike i principi filtriranja. Laplaceova i Z-transformacija. Razlaganje i realizacija sustava. Stabilnost, upravljivost i osmotrivost sustava. Tipkanje i obnavljanje signala. Ekvivalencija VK i VD sustava. Programi za analizu i simulaciju sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Svladavanjem kolegija studenti stječu znanja neophodna za analizu i modeliranje signala i sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće i kolokviranje laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. Lathi, B. P. Linear Systems and Signal. Oxford University Press; 2004; ISBN: 0-19-515833-4

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. A.V.Oppenheim, A.S.Willsky, Signale und Systeme, Arbeitsheft, VCH, Verlagsgessellschaft, Weinheim, 1989.

2. Gabel i Roberts, Signals and Linear Systems, 3/e, J. Willey, 1987.

3. H. Babić. Signali i sustavi, Zavodska skripta, ZESOI, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, 1996.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.

2. Analitički riješiti matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda.

3. Modelirati dinamički sustav u Simulinku, te programirati u MATLABu.

4. Definirati i objasniti princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu.

5. Definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava.

6. Interpretirati četiri Fourierove transformacije (VKFR, VKFT, VDFR, VDFT) i njihova svojstva.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

2
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.- Analitički riješiti i vrednovati matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda- Definirati i opisati princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu- Definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti i vrednovati u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.- Modelirati i vrednovati dinamički sustav u Simulinku, te programirati u MATLABuLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

18
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava.- Analitički riješiti i vrednovati matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda- Definirati i opisati princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu- Definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti i vrednovati u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava.- Interpretirati četiri Fourierove transformacije (VKFR, VKFT, VDFR, VDFT) i njihova svojstva, te opišite primjenuUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100