Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Fizika (razlika) RZ102

ECTS 4 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133670 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MIOKOVIĆ ŽELJKA, nositelj
VARGA PAJTLER MAJA, nositelj

Sadržaj

1. Mehaničko titranje i mehanički valovi Jednostavno harmoničko titranje. Prigušeno titranje. Prisilno titranje- Rezonancija. Vezani oscilatori. Zbrajanje harmoničkih titraja. Širenje valova u sredstvu. Matematički opis valnog gibanja. Fourierova analiza valnog gibanja. Transverzalni val na žici. Longitudinalni valovi. Valovi zvuka. Dopplerova pojava. 2. Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski valovi. Gaussov zakon za električno i magnetsko polje. Faradayev zakon indukcije. Ampéreov zakon. Struja pomaka. Maxwellove jednadžbe u diferencijalno i integralnom obliku. Elektromagnetski titraji i valovi. Širenje elektromagnetskih valova kroz prostor. Energija elektromagnetskih valova. Poyntingov vektor. Spektar elektromagnetskih valova. 3. Optika Vidljiva svjetlost. Izvori svjetlosti. Fotometrija. Osnovni zakoni geometrijske optike. Zrcala, leće, prizme. Fizikalna optika. Interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti. 4. Valno-čestična svojstva elektromagnetskog zračenja i tvari Interakcija elektromagnetskih valova s tvari. Apsorpcija elektromagnetskih valova. Toplinsko zračenje. Zračenje crnog tijela. Planckov zakon zračenja crnog tijela. Fotoelektrični efekt. Comptonovo raspršenje. Rendgensko zračenje Valna priroda čestica. Dvojna priroda svjetlosti i čestica. De Broglieva relacija za valnu duljinu i frekvenciju. 5. Fizika atoma Struktura atoma. Linijski spektri atoma.. Energijska stanja i linijski spektar atoma vodika. Franck-Hertzov eksperiment. Atomski spektri. Bohrov model i valovi elektrona. Fizikalne osnove lasera.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti stječu osnovna znanja iz područja mehaničkih i elektromagnetskih valova te strukture tvari koja im omogućavaju razumijevanje temeljnih prirodnih pojava i olakšavaju praćenje tehničkih kolegija koji se zasnivaju na primjeni fizičkih zakonitosti. Cilj je omogućiti studentima nastavak obrazovanja u modernoj znanosti i tehnologiji.

Oblici provođenja nastave

predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe, studentski seminarski radovi

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće i teorijski kolokviji tijekom semestra u kojem se kolegij izvodi. Tablica bodova – kontinuirano praćenje i vrjednovanje studenata tijekom semestra.

Osnovna literatura

1. Henč-Bartolić, V;Kulišić, P. Valovi i optika. Zagreb: Šk. Knjiga, 2004.

2. V. Henč-Bartolić, P. Kulišić, Riješeni zadaci iz valova i optike, Šk. knjiga, Zagreb, 1991

3. P. Kulišić, V. Lopac, Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Šk. knjiga, Zagreb, 1991.

4. Ž. Mioković, A. Smailagić, Osnove teorije relativnosti i uvod u kvantnu mehaniku, Zbirka zadataka, Elektrotehnički fakultet Osijek, 1997.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. H.D. Young, R. A. Freedman, A. Lewis Ford, Sears and Zemansky’s University Physics with Modern Physics, 12th edition, Pearson Education Inc. ISBN -13:978-0-321-50121-9 (2008)

2. A. Beiser, Concepts of modern physics, McGraw Hill, 1988.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit samo za studente koji su tijekom semestra skupili manje od 50 bodova (od mogućih 100), a zadovoljili su na laboratorijskim vježbama.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. interpretirati temeljne fizikalne zakone i diskutirati grafičke i matematičke ovisnosti između fizikalnih veličina pri opisu titrajnih i valnih gibanja

2. povezati i primijeniti stečena znanja i matematički formalizam korišten pri opisu mehaničkih titranja i valova na opis elektromagnetskih titranja i valova

3. interpretirati temeljne zakone elektromagnetizma pomoću Maxwellovih jednadžbi i primijeniti ih u rješavanju jednostavnijih problema iz elektromagnetizma

4. ilustrirati valno-čestičnu prirodu svjetlosti i tvari na pojavama međudjelovanja svjetlosti sa tvarima

5. interpretirati i riješiti jednostavnije problem/zadatke iz područja mehaničkih i elektromagnetskih titranja i valova, valne i geometrijske optike te strukture atoma

6. interpretirati rezultate laboratorijskih mjerenja u kojim se provjeravaju temeljni fizikalni zakoni iz područja elektromagnetizma, geometrijske i valne optike te opažaju atomski spektriTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

15
ECTS
0.5
- interpretirati temeljne fizikalne zakone i diskutirati grafičke i matematičke ovisnosti između fizikalnih veličina pri opisu titrajnih i valnih gibanja- povezati i primijeniti stečena znanja i matematički formalizam korišten pri opisu mehaničkih titranja i valova na opis elektromagnetskih titranja i valova- interpretirati temeljne zakone elektromagnetizma pomoću Maxwellovih jednadžbi i primijeniti ih u rješavanju jednostavnijih problema iz elektromagnetizma- ilustrirati valno-čestičnu prirodu svjetlosti i tvari na pojavama međudjelovanja svjetlosti sa tvarima- interpretirati i riješiti jednostavnije problem/zadatke iz područja mehaničkih i elektromagnetskih titranja i valova, valne i geometrijske optike te strukture atoma- interpretirati rezultate laboratorijskih mjerenja u kojim se provjeravaju temeljni fizikalni zakoni iz područja elektromagnetizma, geometrijske i valne optike te opažaju atomski spektriPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
25%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
36
ECTS

1.2
- povezati i primijeniti stečena znanja i matematički formalizam korišten pri opisu mehaničkih titranja i valova na opis elektromagnetskih titranja i valova- interpretirati temeljne zakone elektromagnetizma pomoću Maxwellovih jednadžbi i primijeniti ih u rješavanju jednostavnijih problema iz elektromagnetizma- interpretirati i riješiti jednostavnije problem/zadatke iz područja mehaničkih i elektromagnetskih titranja i valova, valne i geometrijske optike te strukture atomaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
32
ECTS

1.1
- povezati i primijeniti stečena znanja i matematički formalizam korišten pri opisu mehaničkih titranja i valova na opis elektromagnetskih titranja i valova- interpretirati i riješiti jednostavnije problem/zadatke iz područja mehaničkih i elektromagnetskih titranja i valova, valne i geometrijske optike te strukture atoma- interpretirati rezultate laboratorijskih mjerenja u kojim se provjeravaju temeljni fizikalni zakoni iz područja elektromagnetizma, geometrijske i valne optike te opažaju atomski spektriLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
36
ECTS

1.2
- interpretirati temeljne fizikalne zakone i diskutirati grafičke i matematičke ovisnosti između fizikalnih veličina pri opisu titrajnih i valnih gibanja- povezati i primijeniti stečena znanja i matematički formalizam korišten pri opisu mehaničkih titranja i valova na opis elektromagnetskih titranja i valova- interpretirati temeljne zakone elektromagnetizma pomoću Maxwellovih jednadžbi i primijeniti ih u rješavanju jednostavnijih problema iz elektromagnetizma- ilustrirati valno-čestičnu prirodu svjetlosti i tvari na pojavama međudjelovanja svjetlosti sa tvarimaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
119
Σ ECTS
4
Σ Max
100