Obrasci i dokumenti

 

DOKUMENTI

 

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilišni Pravilnik o poslijediplomskim studijima 2015.

Pravilnik o kriterijima za nastavnike i mentore na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (pročišćeni tekst) 

Pravilnik o kriterijima za nastavnike i mentore na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (pročišćeni tekst)

 

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij  od ak. 2018./2019. nadalje

Brosura doktorski studij 2018. 2019

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij  od ak. 2016./2017. nadalje

Brosura doktorski studij 2016. 2017

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij  od ak. 2012./2013. do ak. 2015./2016.

Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju 2012.

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij prije ak. 2012./2013. 

Brošura_doktorski studij 2009.

 

OBRASCI, PREDLOŠCI I UPUTE 

Napomena: pdf dokumenti obrazaca su interaktivni ako ih se skine u izvornom obliku kako nudi pretraživač 

 

Prijava za upis

Obrazac za prijavu na upis na doktorski studij.pdf

 

Upis u višu godinu studija

Obrazac Izvješće doktorandi.docx

Obrazac Popis radova.doc

Obrazac plan istraživanja.docx

  Znanstveni skupovi čiji se zbornici radova citiraju u referalnim bazama kategorije A ili B

 

Kvalifikacijski doktorski ispit

 Obrazac za prijavu za kvalifikacijski ispit.pdf

UPUTE za izradu preglednog rada.doc

 

Promjena uvjeta završetka studija za studenta koji su upisali studij od ak. 2012./2013. do 2017./2018. godine

Odluka o uvjetima završetka poslijediplomskih sveučilišnih studija.pdf

Obrazac promjena uvjeta završetka studija.docx (14.05.2019.)

 

Prihvaćanje teme doktorskog rada (javni razgovor)

Obrazac za pokretanje postupka prihvacanja teme doktorskog rada.pdf

Predlozak za prezentaciju obrana teme.ppt

P R O T O K O L obrane teme doktorskog rada.pdf

Z A P I S N I K s obrane teme doktorskog rada.pdf

 

Pokretanje postupka ocjene doktorskog rada

Obrazac za pokretanje postupka ocjene doktorskog rada.pdf

Obrazac Ocjene doktorskog rada.docx

 

Obrana doktorskog rada

Z A P I S N I K s obrane doktorskog rada.pdf

P R O T O K O L obrane doktorskog rada.pdf

Upute za izradu doktorskog rada.pdf