Natječaji

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva u akademskoj 2019./2020. godini

04.07.2019. | Miriam Arambašić PromovirajIspis

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis 30 studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva

u akademskoj 2019./2020. godini

I.

• Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnika i računarstvo izvodi se iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika/računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

• Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnika i računarstvo traje tri godine, odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti.

 

UVJETI UPISA:

II.

Pravo prijave za upis I. godine doktorskog studija imaju pristupnici koji imaju:

  • Pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij elektrotehnike, računarstva, matematike, fizike ili informatike na nekom od hrvatskih sveučilišta s prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog ili dodiplomskog studija 3.8 ili više. Iznimno, može se odobriti upis pristupnika s prosjekom ocjena ispod 3,8, ali ne manje od 3,0, na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika. Za pristupnike s završenim studijem matematike, fizike ili informatike, odredit će prijamni ispit i/ili ispite razlike.
  • Magistri znanosti računarstva, elektrotehnike i srodnih polja koji su završili studij u hrvatskoj ili na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Magistri znanosti koji upisuju modul koji nije u znanstvenom polju završenog magisterija može se odrediti polaganja ispita razlike.
  • Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i ukoliko zadovoljavaju uvjete za upis studenata koji su završili studij na nekom od hrvatskih sveučilišta kako je opisano u ovom članku, točka I. i II.

Za sve pristupnike nužno je poznavanje jednog svjetskog jezika.

III.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

• diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom studiju, magisteriju znanosti ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva

• dopunsku ispravu o preddiplomskom i diplomskom odnosno dodiplomskom studiju ili prijepis ocjena,

• preporuke dva sveučilišna profesora ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0

• rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije fotografije (4x6 cm),

• životopis,

• popis i preslike objavljenih stručnih i znanstvenih radova

• popis patenata i sudjelovanja na projektima

• odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu).

 

Prijavu s dokumentima za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnika i računarstvo treba poslati/podnijeti na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Prijava za poslijediplomski doktorski studij elektrotehnika i računarstvo

Kneza Trpimira 2b

31 000 Osijek

 

Rok za podnošenje prijave je 18. listopada 2019. godine.

Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 29. studenog 2019. godine.

 

IV.

Troškovi Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnika i računarstvo

Ukupna školarina Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnika i računarstvo iznosi 51.000,00 kuna, a moguće ju je plaćati u 6 obroka po 8.500,00 kuna prije upisa u viši semestar ili se može koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

Ukupna školarina za pristupnike s magisterijem znanosti iznosi 27.000,00 kuna i može se platiti u 3 obroka po 9.000,00 kuna prije upisa u viši semestar.

Školarina se uplaćuje na račun Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, Hrvatska poštanska banka.

V.

ODABIR kandidata:

Provodi se razredbeni postupak za odabir polaznika. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja srednje vrijednosti svih ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju, vrednovanja objavljenih radova i vrednovanju razgovora s pristupnicima. Razgovor s pristupnicima obvezni je dio natječajnog postupka. O terminu razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Pristupnik koji ne zadovolji na razgovoru bit će eliminiran iz daljnjeg postupka.

Na studij se upisuju osobe prema mjestu na rang listi pristupnika razredbenog postupka.

VI.

Obrasci i upute za studente Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnika i računarstvo nalaze se na stranici: http://www.ferit.unios.hr/znanost/poslijediplomski-doktorski-studij/obrasci-i-dokumenti#anc

Sve obavijesti o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnika i računarstvo dostupne su na Internet stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/studiji/poslijediplomski-doktorski-studij ili Uredu za studente na e-mail: miriam.arambasic@ferit.hr ili na telefon: 031/224-625.

VII.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem i uputama za prijavu neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

                                               Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                               Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti