Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Znanost o podacima ZUMR106

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s područjem znanosti o podacima što uključuje upoznavanje s različitim metodama i tehnikama za manipulaciju podacima, analizu i ekstrakciju znanja iz podataka te načinom prezentacije rezultata. Stjecanje odgovarajućih vještina u radu s programskim alatima i platformama koji omogućuju prikupljanje, integraciju i raspolaganje podacima, vizualizaciju podataka, statističku analizu podataka, modeliranje i predviđanje na temelju podataka.

Sadržaj

Uvod u znanost o podacima. Definiranje problema i translacija u podatkovni problem. Izvori podataka. Karakteristike podataka. Raspolaganje podacima. Dohvaćanje i čišćenje podataka. Eksplorativna analiza podataka. Vizualizacija podataka. Statističke metode. Osnove strojnog učenja. Tipovi strojnog učenja. Metode za grupiranje podataka i smanjivanje dimenzionalnosti podataka. Izgradnja različitih prediktivnih modela. Analitika velikih podataka. Duboko učenje. Napredne optimizacijske metode. Interpretacija, prezentiranje i reproducibilnost rezultata, odlučivanje. Dostupni programski alati i platforme za vizualizaciju i analitiku podataka (R, Python, d3.js, Tableau, Google TensorFlow i drugi).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Predložiti najprikladniji način analize podataka i ekstrakcije znanja iz podataka na osnovu zadanog problema. 2. Izabrati i koristiti odgovarajuće tehnike za dohvaćanje i čišćenje podataka. 3. Izabrati i koristiti odgovarajuće tehnike eksplorativne analize podataka. 4. Predložiti način vizualizacije podataka za određeni problem. 5. Koristiti se programskim alatima, bibliotekama i platformama za vizualizaciju podataka. 6. Odabrati metodu za rješavanje problema strojnog učenja. 7. Implementirati algoritme strojnog učenja primjenom odgovarajućih programskih alata, biblioteka i platformi .

Oblici provođenja nastave

predavanja

Obveze studenata

Pohađanje predavanja. Izrada seminarskog rada. Usmeni ispit.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad, usmeni ispit

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti