Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Programska podrška u digitalnoj televiziji ZUMKI108

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osigurati napredna znanja razvoja sustava za prijem digitalnog televizijskog (DTV) signala i aktualne prakse sustavske integracije i primjene za operatere i krajnje korisnike. Težište je na programskoj podršci srednjeg sloja za DTV te na tehnologijama i okruženju za razvoj i izvršavanje složenih DTV aplikacija. Specifična poglavlja obrađuju aktualne aspekte nelinearne televizije, poput IP televizije, Internet televizije, Društvene televizije i paradigmi višestrukih zaslona.

Uvjeti za upis predmeta

Upisana odgovarajuća akademska godina/semestar

Sadržaj

Prvi dio: Pregled DTV srednjeg sloja; Apstrakcije srednjeg sloja u odnosu na sklopovsku platformu; Programski model TV prijemnika u provedbi srednjeg sloja; Apstraktne putanje signala; Validacija programske podrške; Funkcionalnosti srednjeg sloja: servisi, multipleks, tablice, elektronički vodič kroz program; Aplikativna sučelja. Drugi dio: Pregled tehnologija za razvoj grafičkih aplikacija u televiziji; Nativno programiranje grafičkog sučelja; Deklarativna implementacija grafičkog sučelja; Grafička sučelja zasnovana na HTML; Grafička sučelja zasnovana na operativnom sustavu Android; Integracijski sloj grafičke aplikacije: uključivanje, JNI. Treći dio: Konvergencija u televiziji i dvosmjernost; Društvena televizija i višestruki zasloni; Hibridna televizija; Televizija preko IP; Internet televizija i Over-The-Top usluge; Protokoli u televiziji temeljenoj na IP; Koncept dijeljenja sadržaja i protokoli; Kućni pretvarač protokola; Tehnologije za brzu izmjenu aktivnog servisa; Normizacija u IP televiziji. Četvrti dio: Softver za Over-the-Top usluge u televiziji; Arhitektura OTT srednjeg sloja; OTT klijentski agent; Protokoli za OTT: REST, JSON, XML; Sigurna komunikacija; Prava reprodukcije i DRM; OTT sučelja i integracija programa. Peti dio: Osnove aplikativnih hibridnih DTV standarda; Interaktivna televizija; Životni ciklus aplikacija; Arhitektura okruženja za izvršavanje aplikacija; signalizacija; integracija; Programski jezici za aplikativne standarde; Aktualni aplikativni standardi: HbbTV, MHEG. Šesti dio: Primjer realne DTV aplikacije; Taksonomija; Faze razvoja DTV aplikacije; Dizajn upotrebljivosti; Faze dizajna korisničkog sučelja; Izrada prototipa; Predlošci dizajna; Pregled elemenata DTV aplikacija; Razvoj programa realne hibridne DTV aplikacije kroz praktičan rad.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Projektirati složene programe s primjenom u digitalnim TV prijemnicima i multimedijskim aplikacijama. 2. Razviti složenu programsku podršku za realni prijemnik tipa set-top box, korištenjem aktualnih rješenja implementacije srednjeg sloja, te ju implementirati na suvremenim sustavima (Android), 3. Dizajnirati i implementirati programsku podršku za digitalnu televiziju 4. Osmisliti i razviti složene programske arhitekture za uređaje potrošačke elektronike

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni zadaci

Obveze studenata

Seminarski rad, rješavanje praktičnih problema na predavanjima, usmeni ispit.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, projekt

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti