Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Kibernetička sigurnost ZUMKI105

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Prenijeti studentima znanja potrebna za razumijevanje problematike kibernetičke sigurnosti u suvremenim informacijskim i komunikacijskim sustavima (prepoznavanje prijetnji, otkrivanje napada i analiza rizika). Osposobiti studente za samostalno planiranje i implementaciju suvremenih sigurnosnih mehanizama i protokola namijenjene sustavima za prijenos i pohranu podataka.

Sadržaj

Osnovni pojmovi iz područja kibernetičke sigurnosti. Kriptografija. Supstitucijske i transpozicijske šifre. Simetrični kriptosustavi i njihova primjena. Asimetrični kriptosustavi i njihova primjena. Kriptografske hash funkcije. Digitalni potpis. Sigurnosne prijetnje, napadi i moguće protumjere. Vrste malicioznog softvera. Otkrivanje i prevencija neovlaštenih upada. Vatrozidi i virtualne privatne mreže. Sigurnosni protokoli. Sigurnost u IP mrežama. Sigurnost elektroničke pošte. Protokoli za sigurnu autentifikaciju. Sigurnost u bežičnim, ad hoc i senzorskim mrežama

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Klasificirati različite vrste suvremenih simetričnih i asimetričnih kriptosustava 2. Procijeniti postojeće sigurnosne prijetnje, napade i rizike u suvremenim informacijskim i komunikacijskim sustavima, te primijeniti odgovarajuće protumjere 3. Planirati, projektirati i implementirati sigurnosne sustave i mehanizme u suvremene informacijske mreže 4. Odabrati i vrednovati različite internetske sigurnosne protokole i standarde unutar IP mreža (žičnih i bežičnih) 121 5. Osmisliti i provesti sigurnosno testiranj

Oblici provođenja nastave

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, laboratorijske vježbe, mentorski rad

Obveze studenata

Student je dužan pohađati predavanja, samostalno riješiti zadatke u laboratoriju (pod nadzorom nastavnika), te izraditi seminarski rad.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad, laboratorijske vježbe

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti