Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Širokopojasne mreže za multimedijske usluge ZUMKI104

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ MARIO, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama multimedijskih usluga. Objasniti studentima komponente multimedijskog sustava. Upoznati studente s vrstama multimedijskih mreža (ATM mreže, IP mreže, radiokomunikacijski prijenos, mobilne i satelitske mreže). Objasniti studentima vrste modulacija digitalnih radiodifuznih televizijskih odašiljača. Upoznati studente s planiranjem digitalnih radiodifuznih mreža. Upoznati studente s radiodifuznim mrežama koje koriste jednu frekvenciju. Objasniti studentima način rada videokonferencijskih sustava i daljinskog učenja. Upoznati studente s korištenje multimedije u medicini. Upoznati studente s najčešćim izobličenjima signala slike, videosignala i audiosignala koja mogu nastati pri prijenosu mrežom i objasniti im razloge njihova nastanka. Osposobiti studente da sami razviju algoritme za detekciju izobličenja multimedijskih signala.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u multimedijske usluge. Komponente multimedijskog sustava. Vrste multimedijskih mreža: ATM mreže, IP mreže, radiokomunikacijski prijenos, mobilne i satelitske mreže, radiodifuzne mreže. Vrste modulacije digitalnih radiodifuznih televizijskih odašiljača. Planiranje digitalnih radiodifuznih mreža. Radiodifuzne mreže koje koriste jednu frekvenciju. Video konferencije, daljinsko učenje, multimedija u medicini. Izobličenja signala slike, videa, audia. Algoritmi za detekciju izobličenja multimedijskih signala (slika, video, audio).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Klasificirati različite multimedijske usluge i različite komponente multimedijskih sustava 2. Analizirati strukturu širokopojasnih mreža i mogućnosti njihove primjene za prijenos multimedijskih signala 3. Vrednovati različite postupke modulacija digitalnih radiodifuznih televizijskih odašiljača 4. Povezati uzrok nastanka pojedinog izobličenja multimedijskog signala s vrstom mreže i njezinim karakteristikama 5. Provesti znanstveno istraživanje u području širokopojasnih mreža za multimedijske usluge i napisati znanstveni rad 6. Dizajnirati i razviti vlastiti napredni algoritam za detekciju pojedinog izobličenja zadanog multimedijskog signala

Oblici provođenja nastave

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, dolazak na konzultacije, istraživanje i pisanje seminarskog rada, priprema za usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad, istraživanje

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti