Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Kvaliteta usluge u internetu ZUMKI101

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj

Ciljevi predmeta

Poznavanje tehnologija koje osiguravaju neophodnu razinu kvalitete usluge u Internetu. Uspješnim svladavanjem ovoga kolegija studenti će steći znanja neophodna za samostalno istraživanje i rješavanje problema ostvarivanja kvalitete usluge u Internetu

Sadržaj

Osnovni i napredni parametri ostvarivanja kvalitete usluge QoS. Podjela aplikacija i zahtjevi na kvalitetu usluga. Klasifikacija multimedijskih aplikacija. Kvaliteta usluge s motrišta korisnika. Kvaliteta usluge s motrišta aplikacije. Kvaliteta usluge s motrišta mreže. Klase kvalitete usluga. Aplikacije i usluge u IP okruženju. Osnovni blokovi za ostvarivanje kvalitete usluga: kontrola brzine, klasifikacija paketa, raspoređivanje paketa i kontrola pristupa. Kvaliteta usluge i upravljanje resursima. Upravljanje resursima na razini mreže. Upravljanje resursima na razini krajnjeg sustava: adaptivne aplikacije i sustavi, proaktivne aplikacije i sustavi. Pregovaranje o kvaliteti usluge. Specifikacija parametara korisnika i aplikacije. Preslikavanje parametara između aplikacije i mreže. Ugovor o kvaliteti usluge SLA. Mjerenje performansi i kvalitete usluge. Temeljni modeli za ostvarivanje kvalitete usluga. Hibridni modeli. Upravljanje tokom i optimizacija performansi. Inženjering prometa. Perspektive i trendovi uvođenja kvalitete usluge u Internet.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Klasificirati kvalitetu usluge s motrišta korisnika, aplikacije i mreže. 2. Formulirati zahtjeve različitih aplikacija za kvalitetom usluge i definirati minimalne zahtjeve na kvalitetu. 3. Predložiti mehanizme za ostvarivanje kvalitete usluga u paketskim mrežama. 4. Generalizirati modele i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge u Internetu. 5. Odabrati tehnologije koje osiguravaju neophodnu razinu kvalitete usluge u Internetu.

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, pisanje seminarskog rada, priprema za usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad, usmeni, istraživanje

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti