Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredne analize tržišta električne energije ZUMEE113

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

FEKETE KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalnu primjenu i razvoj naprednih alata za analize tržišta električne energije kao što su prognoza cijene električne energije, prognoza opterećenja EES-a, prognoza proizvodnje nestalnih izvora električne energije, analiza tržišnih pravila i modeliranje konkurencije na tržištu električne energije. Analiza zagušenja u prijenosnoj mreži.

Sadržaj

Uvod u organizaciju tržišta električne energije - restrukturiranje elektroenergetskog sektora i uvođenje konkurencija, ekonomske osnove tržišta – tipovi trgovine i ugovora, arhitektura tržišta električne energije. Planiranje kupnje i prodaje električne energije na otvorenom tržištu – upotreba naprednih alata za prognoze: opterećenja EES-a, cijene električne energije i proizvodnje nestalnih izvora električne energije. Kreiranje i testiranje tržišnih pravila. Modeliranje konkurencije na tržištu električne energije. Upoznavanje sa simulatorima tržišta električne energije. Analiza različitih metoda upravljanja zagušenjima u prijenosnoj mreži.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Povezati ekonomske osnove tržišta sa specifičnostima tržišta električne energije. 2. Integrirati i povezati matematičke modele za prognozu opterećenja i cijene na tržištu električne energije. 3. Predložiti matematički model za prognozu proizvodnje iz nestalnih izvora električne energije (vjetroelektrane). 4. Integrirati razvijene modele prognoze u alat za donošenje odluka prilikom kupovine ili podaje električne energije na tržištu električne energije. 5. Generalizirati i klasificirati različita tržišna pravila koja se primjenjuju u svjetskoj praksi. 6. Predložiti matematički model za modeliranje konkurencije na nesavršenom tržištu električne energije. 7. Klasificirati različite metode za upravljanje zagušenjima u praksi tržišta električne energije

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni zadaci

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada projektnog zadatka, dolazak na konzultacije, usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, projekt, usmeni ispit, laboratorijske vježbe

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti