Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredne elektroenergetske mreže ZUMEE109

ECTS 8 | P 20 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 0 | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s konceptima i primjenom naprednih mreža te s mogućnostima uravnoteženja opskrbe i potražnje (potrošnje) u stvarnom vremenu s obzirom na utjecaj distribuirane proizvodnje iz OIE na prilike u EEM. Upoznati studente s konceptima mikromreže i virtualne elektrane te konceptom pametne kuće

Uvjeti za upis predmeta

Zadovoljeni uvjeti za upis prve godine studija.

Sadržaj

Napredna mjerenja i primjena. Koncept i dizajn naprednih i mikromreža. Upravljanje i pogon mikromreža. Upravljanje potrošnjom. Integracija OIE u napredne mreže. Prednosti naprednih i mikromreža u odnosu na konvencionalne mreže. Metode za optimiranje u naprednim mrežama i mikromrežama. Pametne kuće.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Analizirati pojam napredne elektroenergetske mreže kao koncepta za integraciju distribuirane proizvodnje 2. Identificirati i predložiti koncepte i dizajn naprednih i mikromreža, osmisliti načine upravljanja i pogona mikromreža ovisno o zadanim komponentama 3. Analizirati i predložiti moguće primjene upravljanja potrošnjom u naprednim mrežama 4. Identificirati i klasificirati metode za optimiranje u naprednim mrežama i mikromrežama 5. Kreirati model napredne mreže ili mikromreže

Oblici provođenja nastave

Predavanja, samostalni zadaci

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada, dolazak na konzultacije, usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad

Način provjere znanja

Usmeni ispit, samostalan rad

Osnovna literatura

1. 1 Bernd M. Buchholz, Zbigniew Styczynski Smart Grids – Fundamentals and Technologies in Electricity Networks Springer 2014.

2. 2 Daphne Mah,Peter Hills, Victor O. K. Li, Richard Balme Smart Grid Applications and Developments Springer, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Nikos Hadziargyriou Microgrids, Arhitectures and Control IEEE Press, Wiley, 2014.

2. 2 K. S. K. Weranga, Sisil Kumarawadu, D. P. Chandima Smart Metering Design and Applications Springer 2014.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit, izrada seminarskog rada

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Analizirati pojam napredne elektroenergetske mreže kao koncepta za integraciju distribuirane proizvodnje

2. Identificirati i predložiti koncepte i dizajn naprednih i mikromreža, osmisliti načine upravljanja i pogona mikromreža ovisno o zadanim komponentama

3. Analizirati i predložiti moguće primjene upravljanja potrošnjom u naprednim mrežama

4. Identificirati i klasificirati metode za optimiranje u naprednim mrežama i mikromrežama

5. Kreirati model napredne mreže ili mikromrežeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Predavanja451.51,2,3,4,5PredavanjaEvidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 010
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja1053.51,2,3,4,5Usmeni ispit.Provjera danih odgovora. 2550
Izrada seminarskog rada9032,3,4,5Samostalan radOcjena seminarskog rada2040