Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Modeliranje i simulacija distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije ZUMEE105

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

TOPIĆ DANIJEL, nositelj

Ciljevi predmeta

1. Upoznati studente s distribuiranom proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije. 2. Prezentirati studentima matematičke i računalne modele distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. 3. Demonstrirati studentima primjenu modeliranja i simulacije distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sustavu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Osnovne karakteristike distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Modeliranje vjetroelektrana. Modeliranje fotonaponskih elektrana. Modeliranje malih hidroelektrana. Modeliranje geotermalnih elektrana i elektrana na biomasu. Modeliranje sustava za pohranu električne energije. Modeliranje i simulacija distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sustavu.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Klasificirati distribuiranu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. 2. Formulirati matematičke modele distribuiranu proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. 3. Odabrati matematičke modele distribuirane proizvodnje iz OIE za primjenu u simulacijama.

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, istraživanje, pisanje seminarskog rada, polaganje usmenog ispita

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti