Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Planiranje rada EES-a u uvjetima otvorenog tržišta električne energije ZUMEE103

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti metode i modele planiranja izgradnje i rada elektroenergetskog sustava. Studente osposobiti za određivanje plana rada elektroenergetskog sustava u uvjetima otvorenog tržišta električne energije uvažavajući rizik poslovanja s obzirom na pojedine čimbenike rizika.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni principi planiranja izgradnje i rada EES-a. Tehno-ekonomska analiza izgradnje elektrana. Vremenski horizonti planiranja. Modeliranje rada pojedinih vrsta elektrana (predviđanje dijagrama opterećenja i krivulje trajanja opterećenja, klasične termoelektrane, protočne hidroelektrane, akumulacijske hidroelektrane, nekonvencionalne elektrane). Modeli i tehnike planiranja (simulacijski; optimizacijski). Logika angažiranja elektrana u tržišnim okolnostima. Razlika između "centralnog planiranja rada EES-a" i planiranja rada u tržišnim okolnostima. Troškovi proizvodnje električne energije za pojedinu vrstu elektrana (stalni i promjenljivi troškovi, granični troškovi). Ograničenja proizvodnje s obzirom na ekološke zahtjeve. Tretman proizvodnje iz novih obnovljivih izvora. Sustavi poticaja za nove obnovljive izvore električne energije i moguća devijacija stvarnog otvorenog tržišta (feed-in-tariff). Princip minimalnog troška v. s. princip maksimalnog profita. Analiza faktora rizika. Izrada plana rada elektrana (satno, dnevno, tjedno, godišnje).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Klasificirati osnovne matematičke metode za planiranje rada EES-a i tehno-ekonomsku analizu isplativosti izgradnje novih postrojenja. 2. Formulirati promjene i ograničenja u planiranju rada i nadogradnje prijenosne i distributivne mreže u uvjetima otvorenog tržišta električne energije s naglaskom na regulatorne zahtjeve vezane uz osiguranje sigurnosti i pouzdanosti napajanja potrošača. 3. Integrirati uvjete i ograničenja vezana uz zaštite okoliša i tehno-ekonomsku analizu isplativosti prilikom planiranja rada i izgradnje novih proizvodnih postrojenja. 4. U okviru seminara predložiti model za izradu plana proizvodnje promatranog proizvodnog 79 postrojenja uvažavajući uvjete otvorenog tržišta električne energije. 5. Razviti model za planiranje rada promatranog proizvodnog postrojenja u programskom alatu

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, konstrukcijske vježbe,

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada, dolazak na konzultacije, usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad, usmeni ispit, konstrukcijske vježbe

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti