Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Zaštita visokonaponskih mreža s FACTS uređajima ZUMEE101

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalni izbor distantne zaštite visokonaponskih (VN) mreža. Upoznati detaljno FACTS (Fleksibilni uređaji izmjenične struje) uređaje i njihov utjecaj na parametre i zone štićenja distantne zaštite VN mreža. Modelirati VN mrežu s FACTS uređajima i parametrirati zaštitu pri svim vrstama kratkih spojeva u simulacijskim softverima DIgSILENT i DIGSI.

Sadržaj

Napredne metode i algoritmi distantne zaštite VN mreža. Impedancijski dijagram i zone štićenja te zona blokiranja distantnih releja. Vremensko i impedancijsko stupnjevanje distantnih releja. Komunikacija distantnih releja. FACTS uređaji u VN mrežama . Serijski i paralelni FACTS uređaji. STATCOM, SVC, SSG, BEM, UFPC, IPFC uređaji i njihove značajke. Utjecaj FACTS uređaja na problematiku štićenje VN mreža. Modeliranje elemenata VN mreže s FACTS uređajima , simulacija kratkih spojeva i parametriranje distantne i sustavne zaštite VN mreža od gubitka sinkronizma u mreži. Utjecaj FACTS uređaja na tokove snaga i povećanje stabilnosti EES-a. Simulacija i parametriranje primjera VN mreže s FACTS uređajima u programu DIgSILENT i DIGSI odnosno PCM 600

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Procijeniti funkcije i karakteristike distantne zaštite VN mreža 2. Analizirati sve tipove FACTS uređaja u VN mrežama 3. Analizirati utjecaj FACTS sustava na distantnu zaštitu u VN mrežama 4. Parametrirati distantnu zaštitu u mrežama s FACTS uređajima koristeći PCM 600 ili DIGSI software. 5. Modelirati VN mrežu i poznate tipove distantne zaštite i FACTS uređaje u programskom alatu DIgSILENT 6. Simulirati VN mrežu, parametrirati distantne releje i FACT sustave za sve tipove kratkih spojeva u VN mreži

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Studenti su obvezni prisustvovati na najmanje 75 % nastave, kolokvirati sve laboratorijske vježbe, riješiti individualni projektni zadatak i položiti usmeni ispit.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, projekt, laboratorijske vježbe

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti