Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Optimizacijske tehnike ZT107

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

NYARKO EMMANUEL-KARLO, suradnik
BARUKČIĆ MARINKO, nositelj
RUDEC TOMISLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodama za lokalnu i globalnu optimizaciju. Osposobiti studente za kreiranje i korištenje optimizacijskog modela problema. Osposobiti studente za primjenu odgovarajućih 52 optimizacijskih računalnh alata.

Sadržaj

Linearno programiranje. Cjelobrojno i 0 -1 programiranje. Zapisivanje linearnog programa u programskom paketu Winqsb. Interpretacija rješenja. Evolucijski algoritmi. Kriterijske funkcije. Višeciljna optimizacija. Pareto definicije. Hibridne metode optimizacije.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Na osnovu zadanog problemskog zadatka student će kreirati linearni, cjelobrojni ili 0-1 primjerak modela pripadnog problema. 2. kreirati zadani program u obliku potrebnom za računalno rješavanje te nakon rješenja dobivenog na računalu analizirati dobiveni raspored vrednovanja. 3. kreirati višeciljni optimizacijski problem te će vrednovati rješenja dobivena simulacijom na računalu 4. predložiti rješenje konkretnog problema koristeći odgovarajuće metode optimiranja. 5. vrednovati različite metaheurističke metode optimiranja.

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, seminari i radionice i laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada projektnog zadatka, izrada seminarskog rada, dolazak na konzultacije, usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit i seminarski rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti