Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Cjelovit mjerni rezultat i odlučivanje ZT106

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati sve aspekte mjerenja bitne u mjeriteljstvu za dobivanje i interpretiranje cjelovitog mjernog rezultata u svrhu odlučivanja na temelju istog

Sadržaj

Mjerna nesigurnost. Pravilno iskazivanje i interpretacija mjernog rezultata. Širenje mjerne nesigurnosti pri neizravnim mjerenjima. Frekventistički i Bayesov pristup. Monte Carlo i adaptivna Monte Carlo metoda za procjenu mjerne nesigurnosti. Ocjena sukladnosti. Odlučivanje na temelju cjelovitog mjernog rezultata.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Pravilno iskazati mjerni rezultat na visokoj razini 2. Primijeniti mjeriteljske standarde pri ispitivanjima 3. Ocijeniti sukladnost 4. Interpretirati mjerne rezultate i odlučiti na temelju cjelovitog mjernog rezultata

Oblici provođenja nastave

predavanja, seminari i radionice,

Obveze studenata

Seminarski rad, rješavanje praktičnih problema na predavanjima, usmeni ispit.

Praćenje rada studenata

Usmeni ispit, Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Seminarski rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti