Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Teorija odlučivanja ZT104

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

HUNJAK TIHOMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Poznavanje i primjena teorije odlučivanja, te uporaba i razvoj informacijskih sustava odlučivanja.

Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta.

Sadržaj

Uvod; problem odlučivanja, elementi problema odlučivanja, metode za analizu odluka. Višekriterijsko odlučivanje Problem vektorske optimalizacije i pojam efikasnog rješenja, Osnovni teorijski rezultati i karakterizacije efikasnih rješenja. Problemi višekriterijskog odlučivanja; ciljevi, kriteriji, težine kriterija. Teorija vrijednosti; aksiomi teorije vrijednosti, funkcije vrijednosti. Teorija korisnosti. Analitički hijerarhijski proces (AHP metoda) i Analitički mrežni proces (ANP metoda) Metoda svojstvenih vrijednosti za određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovima. Hijerarhijska struktura problema odlučivanja i metoda AHP. Modeliranje interakcije među kriterijima; povratne veza i mrežna struktura problema. Metoda ANP. Metode koje se temelje na složenoj uređajnoj relaciji Uređajne relacije i struktura preferencija. Pojam kriterija i pseudokriterija. Metode ELECTRE i PROMETHEE. Metode za odlučivanje u uvjetima neizvjesnosti (nesigurnosti) i rizika. Pravila za odlučivanje iz klasične teorije odlučivanja, stablo odlučivanja, Bayesov teorem i vrijednost informacije. Rizik i analiza rizika temeljena na Monte Carlo simulaciji. Analiza rizika u upravljanju projektima. Modeliranje nesigurnosti pomoću neizrazitih (fuzzy) brojeva i neizrazite logike. Neizrazite varijante odabranih metoda za višekriterijsko odlučivanje.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1.Razviti različite pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karateristikama. 2.Prepoznati i primijeniti metode za višekriterijsko odlučivanje u rješavanju problema odlučivanja. te koristiti metode grupnog odlučivanja. 3.Koristiti informacijske sustave za potporu odlučivanju. 4.Analizirati rizike jednostavnijim metodama poput analize osjetljivosti i složenijim metodama pomoću Monte Carlo simulacije (na financijskim modelima). 5.Odrediti prioritete u upravljanju rizicima. 6.Odrediti prioritete projekata i formirati portfelj projekata. 46 7.Razviti modele za rješavanje višekriterijskih problema odlučivanja.

Oblici provođenja nastave

predavanja, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, priprema seminarskog rada, polaganje usmenog ispita

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti