Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Analiza signala i sustava ZT103

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj

Ciljevi predmeta

Koncepti i alati za analizu kontinuiranih i diskretnih signala i sustava s primjenom u različitim područjima elektrotehnike, komunikacija i računarstva.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Klasifikacija. Linearni operatori. Preslikavanje. Svojstva, trajanje, pojas i dimenzionalnost signala. Konvolucija. Slučajni signal. Bijeli i obojeni šum. Spektralna analiza. Detekcija signala. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. Vremensko-frekvencijske obrade. Wavelet transformacija. Multirezolucijska analiza. Varijacijske metode.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Analizirati modele vremenski kontinuiranih (VK) i diskretnih (VD) signala. 2. Interpretirati i izračunati konvoluciju, te analizirati rezultat. 3. Primijeniti Fourierove transformacije (VKFR, VKFT, VDFR, VDFT) i njihova svojstva. 4. Izmjeriti i obrazložiti pogreške pri prijenosu digitalnog signala. 5. Interpretirati wavelet transformaciju. 6. Analizirati i obraditi signal. 7. Interpretirati varijacijske metode. 8. Formulirati matematički model koji ima primjenu u području elektrotehnike ili komunikacija ili računarstva i obrazložiti rezultat.

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada projektnog zadatka, izrada seminarskog rada, dolazak na konzultacije, usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, projekt, seminarski rad, usmeni ispit

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti