Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Vjerojatnost i statistika-primjena ZT102

ECTS 8 | P 20 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 0 | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

GALIĆ RADOSLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Poznavanje statističkih pojmova i zakona, te konstrukcija statističkih modela i primjena statističkih metoda u: inženjerstvu, upravljanju procesima, kontroli kvalitete i drugim problemima. Priprema za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkog alata u primjeni.

Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta.

Sadržaj

Algebra događaja. Vjerojatnost. Slučajna varijabla. Diskretne razdiobe vjerojatnosti. Kontinuirane razdiobe vjerojatnosti. Dvodimenzionalne razdiobe vjerojatnosti. Korelacija. Empirijske razdiobe. Teorija uzoraka. Procjena parametara. Intervalna procjena. Testiranja parametarskih hipoteza. Hikvadrat test. Vremenski nizovi. Logički trend. Regresijska analiza.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1.Konkretne primjere modelirati primjenom osnovnih svojstava vjerojatnost 2.Konstruirati skupove vrijednosti slučajne varijable na primjerima diskretne i kontinuirane jednodimenzionalne i dvodimenzionalne razdiobe vjerojatnosti. 3.Analizirati primjenu korelacije u istraživanju. 4.Na skupu rezultata istraživanja konstruirati statističke modele i interpretirati statističko zaključivanja. 5.Na skupu rezultata istraživanja analizirati regresijsku analizu, statističku analizu vremenskih nizova i trend modelima. 6. Odabrani skup statističkih podataka analizirati korištenjem odgovarajućih statističkih metoda pomoću gotovih statističkih programa.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari i radionice, mentorski rad

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT -a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad

Način provjere znanja

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad

Osnovna literatura

1. 1 Galić, R. Vjerojatnost i statistika Osijek: ETF, 2013.

2. 2 Ž. Pauše Vjerojatnost i stohastički procesi Školska knjiga, Zagreb, 2004

3. 3 Montgomery, D.C. Applied Statistics and Probability for engineers USA: Wiley, 2014.

4. 4 G. M. Clarke, D. Cooke A Basic Course in Statistics Arnold, London, 1992.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Pavlić, I. Statistička teorija i primjena Zagreb: Tehnička knjiga, 2000

2. 2 Ž. Pauše Vjerojatnost i stohastički procesi Školska knjiga, Zagreb, 2004

3. 3 R. Galić Vjerojatnost ETFOS, Osijek, 2004

4. 4 R. Galić Statistika ETF, Osijek, 2004

Način polaganja ispita

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Konkretne primjere modelirati primjenom osnovnih svojstava vjerojatnost

2. Konstruirati skupove vrijednosti slučajne varijable na primjerima diskretne i kontinuirane jednodimenzionalne i dvodimenzionalne razdiobe vjerojatnosti.

3. Analizirati primjenu korelacije u istraživanju.

4. Na skupu rezultata istraživanja konstruirati statističke modele i interpretirati statističko zaključivanja.

5. Na skupu rezultata istraživanja analizirati regresijsku analizu, statističku analizu vremenskih nizova i trend modelima.

6. Odabrani skup statističkih podataka analizirati korištenjem odgovarajućih statističkih metoda pomoću gotovih statističkih programa.Aktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje predavanja (PR)451.53,5PredavanjaEvidentiranje prisustva010
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,4,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora010
Seminar1354.53,5Seminarski radPregled seminarskog rada080