Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Metode znanstveno-istraživačkog rada ZT101

ECTS 5 | P 15 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente poslijediplomskog studija za: samostalno planiranje i provođenje naprednog znanstvenog istraživanja s ciljem stvaranja novih znanja u izabranom znanstvenom području te pisanje i publiciranje znanstvenog rada.

Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta.

Sadržaj

Klasifikacija znanosti. Kategorije znanstvenih istraživanja: temeljna, primijenjena, razvojna; primjeri. Istraživački zadatak i znanstvena hipoteza, priprema istraživačkog plana. Metode istraživanja. Bibliografske i citatne baze podataka; učinkovito pretraživanje baza. Postupci pronalaženja časopisa i članaka u određenom znanstvenom području. Koncepcija i izbor teme članka, osnovni elementi znanstvenog članka te postupak njegove predaje, recenzije i objavljivanja u časopisu. Prezentacija rada na znanstvenim skupovima. Etika u provođenju znanstveno-istraživačkog rada. Zaštita autorskih prava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. korištenjem bibliografskih i citatnih baza izabrati odgovarajuću literaturu za svoje istraživanje 2. kritički procijeniti i izabrati odgovarajuće istraživačke metode i tehnike 3. provesti istraživanje prema istraživačkom planu 4. izabrati prikladan časopis ili konferenciju za objavljivanje rezultata istraživanja i napisati znanstveni rad u skladu s tim izborom 5. prezentirati znanstveni rad

Oblici provođenja nastave

redavanja, seminari i radionice, mentorski rad i samostalni zadaci

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, proučavanje literature, pisanje seminarskog rada (preglednog rada područja istraživanja), priprema Power point prezentacije i javna prezentacija seminarskog rada.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, Seminarski rad i Prezentacija seminarskog rada

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti