Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Metode znanstveno-istraživačkog rada ZT101

ECTS 5 | P 15 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente poslijediplomskog studija za: samostalno planiranje i provođenje naprednog znanstvenog istraživanja s ciljem stvaranja novih znanja u izabranom znanstvenom području te pisanje i publiciranje znanstvenog rada.

Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta.

Sadržaj

Klasifikacija znanosti. Kategorije znanstvenih istraživanja: temeljna, primijenjena, razvojna; primjeri. Istraživački zadatak i znanstvena hipoteza, priprema istraživačkog plana. Metode istraživanja. Bibliografske i citatne baze podataka; učinkovito pretraživanje baza. Postupci pronalaženja časopisa i članaka u određenom znanstvenom području. Koncepcija i izbor teme članka, osnovni elementi znanstvenog članka te postupak njegove predaje, recenzije i objavljivanja u časopisu. Prezentacija rada na znanstvenim skupovima. Etika u provođenju znanstveno-istraživačkog rada. Zaštita autorskih prava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. korištenjem bibliografskih i citatnih baza izabrati odgovarajuću literaturu za svoje istraživanje 2. kritički procijeniti i izabrati odgovarajuće istraživačke metode i tehnike 3. provesti istraživanje prema istraživačkom planu 4. izabrati prikladan časopis ili konferenciju za objavljivanje rezultata istraživanja i napisati znanstveni rad u skladu s tim izborom 5. prezentirati znanstveni rad

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, proučavanje literature, pisanje seminarskog rada (preglednog rada područja istraživanja), priprema Power point prezentacije i javna prezentacija seminarskog rada.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad: prezentacija seminarskog rada:

Način provjere znanja

Pohađanje nastave, seminarski rad: prezentacija seminarskog rada: Ocjena razine primijenjenih istraživačkih kompetencija i pravila pisanja znanstvenog rada : min: 40, max:60 Ocjena usvojenosti pravila prezentacije znanstvenog rada: min:20, max:30

Osnovna literatura

1. 1 D.V. Thiel Research Methods for Engineers Cambridge University Press, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Žugaj Metodologija znanstvenoistraživačkog rada Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1997.

2. 2 R. Zelenika Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela Ekonomski fakultet, Rijeka, 2000.

Način polaganja ispita

Pohađanje nastave, seminarski rad: prezentacija seminarskog rada:

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Korištenjem bibliografskih i citatnih baza izabrati odgovarajuću literaturu za svoje istraživanje

2. Kritički procijeniti i izabrati odgovarajuće istraživačke metode i tehnike

3. Provesti istraživanje prema istraživačkom planu

4. Izabrati prikladan časopis ili konferenciju za objavljivanje rezultata istraživanja i napisati znanstveni rad u skladu s tim izborom

5. Prezentirati znanstveni radAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje nastave150.51,2,3,4,5PredavanjeEvidentiranje nazočnosti Minimum potreban za potpis iznosi: 0%010
Istraživanje i pisanje seminarskog rada 9031,4Samostalni rad uz konsultacije i proučavanje literatureOcjena razine primijenjenih istraživačkih kompetencija i pravila pisanja znanstvenog rada 4060
Priprema prezentacije i prezentacija seminarskog rada 451.55Javna prezentacija rada Ocjena usvojenosti pravila prezentacije znanstvenog rada 2030