Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Paralelne i višejezgrene arhitekture TMR102

ECTS 10 | P 20 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 0 | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za istraživanja iz područja arhitekture i komunikacija unutar višeprocesorskih sustava. Upoznavanje paralelnih načina rješavanja problema i paralelnih algoritama. Stjecanje vještina u izradi programa za paralelnu obradu i rad s operacijskim sustavima za upravljanje višeprocesorskim i paralelnim arhitekturama. Osposobiti studente korištenju tehnologija CUDA i GPGPU.

Uvjeti za upis predmeta

Završen diplomski studij računarstva

Sadržaj

Osnovni oblici građe višeprocesorskih sustava. Sabirnice s jednim ili više glavnih računala. Komuniciranje u računalnim sustavima i komunikacijski protokoli. Operacijski sustavi i višeprocesorsko izvođenje programa. Sinkronizacija pristupa zajedničkim sredstvima. Građa sustava MISD, SIMD i MIMD. Sistolička polja. Računala upravljana tokom podataka. Visokoparalelna računala. Umjetne neuronske mreže. Postupci učenja u umjetnim neuronskim mrežama. Model moždane kore. Model za obradu informacija u mozgu CMAC. Algoritam učenja za CMAC. Višeprocesorska računala za rad u stvarnom vremenu. NVIDIA CUDA platforma. ATI STREAM platforma. GPGPU programiranje. Toleriranje kvarova u višeprocesorskim sustavima. Neke primjene višeprocesorskih i paralelnih sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Vrednovati funkcionalnosti višeprocesorskih i paralelnih računalnih sustava 2. Kritički usporediti rad višeprocesorskih i paralelnih sustava 3. Kritički usporediti rad jednostavnih i složenih višeprocesorskih i višejezgrenih GPGPU paralelnih sustava 4. Projektirati i modelirati višeprocesorske i višej ezgrene GPGPU paralelne sustave 5. Primijeniti i ispitati višeprocesorske i višejezgrene GPGPU paralelne računalne sustave 6. Analizirati svojstva i predložiti unapređenja višeprocesorskih i višejezgreneih GPGPU paralelnih sustava

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, proučavanje literature, izrada seminara, samostalno rješavanje zadataka i polaganje ispita.

Praćenje rada studenata

Pohađanje predavanja,usmeni ispit, seminarski rad, istraživanje

Način provjere znanja

Pohađanje nastave, znanstveni rad, seminarski rad,usmeni ispit

Način polaganja ispita

Pohađanje nastave, znanstveni rad, seminarski rad,usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Vrednovati funkcionalnosti višeprocesorskih i paralelnih računalnih sustava

2. Kritički usporediti rad višeprocesorskih i paralelnih sustava

3. Kritički usporediti rad jednostavnih i složenih višeprocesorskih i višejezgrenih GPGPU paralelnih sustava

4. Projektirati i modelirati višeprocesorske i višejezgrene GPGPU paralelne sustave

5. Primijeniti i ispitati višeprocesorske i višejezgrene GPGPU paralelne računalne sustave

6. Analizirati svojstva i predložiti unapređenja višeprocesorskih i višejezgreneih GPGPU paralelnih sustavaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Prisustvo na predavanjima3011,2PredavanjaPraćenje prisutnosti510
Znanstveno istraživački rad 12043,4Za odabranu programsku podršku istražiti modele te procijeniti pouzdanost isteProcjena primijenjenih istraživačkih kompetencija u pripremi znanstvenog rada2040
Pisanje seminarskog rada6021,4Samostalni rad uz konzultacijeProcjena razumijevanja.1020
Usmeni ispit9031,4Usmeni ispitProvjera ispravnosti odgovora1530