Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Upravljanje resursima i performansama u računanim sustavima TMR101

ECTS 10 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Objasniti, pokazati, razvijati i koristiti modele, postupke, alate i računalne okoline za planiranje i upravljanje resursima i određivanje performansi sklopovskog i programskog dijela ugradbenih, raspodijeljenih, uslužnih, mobilnih i ostalih računalnih sustava, okolina i pripadajućih programskih rješenja.

Sadržaj

Načela upravljanja resursima u računalnim sustavima. Problemi raspoređivanja: vrste i složenost algoritama, raspoređivanje, deterministički i stohastički pristup. Ograničenja resursa. Višekriterijsko raspoređivanje. Upravljanje resursima u aktualnim računalnim okolinama. Utjecaj upravljanja resursima, skalabilnosti, virtualiziranja, modeliranja i programskog implementiranja na performanse računalnog sustava. Rad u stvarnom vremenu i samoodrživost sustava. Vrednovanje performansi: osnovna načela i tehnike mjerenja. Opis opterećenja. Planiranje kapaciteta sustava. Procjene performansi. Analiza podataka. Usporedba alternativa. Statistički modeli, osnove teorije redova, stohastički i mješoviti modeli. Predviđanje performansi: regresija, vremenski nizovi i analiza uzoraka. Programski alati za mjerenje, vrednovanje i nadzor performansi. Analiza stvarnih sustava na razini računalne arhitekture, sustavske i primjenske programske podrške ugradbenih, raspodijeljenih, uslužnih, mobilnih i ostalih računalnih okolina

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Klasificirati računalne okoline s gledišta opterećenja, upravljanja resursima, planiranja i vrednovanja performansi. 2. Analizirati sklopovske i programske mogućnosti, te postupke upravljanja resursima, planiranja i vrednovanja performansi ugradbenih, raspodijeljenih, uslužnih, mobilnih i ostalih okolina. 3. Definirati modele, metodologije, postupke, razvojne i programske mogućnosti za upravljanje resursima i performansama u navedenim okolinama. 4. Primijeniti modele, metodologije, algoritme, razvojne i programske mogućnosti za upravljanje resursima i performansama. 5. Ispitati, izmjeriti, modificirati, optimirati i analizirati ostvarena poboljšanja performansi ugradbenih, raspodijeljenih, uslužnih, mobilnih i ostalih okolina

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci,

Obveze studenata

Pohađanje nastave, proučavanje literature, izrada projektnog istraživačkog zadatka s pripadajućim seminarskim radom i usmeni ispit.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, projekt, seminarski rad, usmeni ispit, eksperimentalni rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti