Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Dizajn integriranih sklopova TMKI103

ECTS 10 | P 20 | A 0 | L 0 | K 5 | ISVU 0 | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

VINKO DAVOR, nositelj
MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za projektiranje CMOS integriranih sklopova te ih upoznati s modernim mikro i nanoelektroničkim tehnologijama

Uvjeti za upis predmeta

Upisana prva godina studija.

Sadržaj

Tehnologija izrade integriranih sklopova: planarna tehnologija na siliciju. Tehnologija izrade standardnih i aplikativno specifičnih CMOS integriranih sklopova. Komponente bipolarnih i unipolarnih integriranih sklopova. Izazovi i predvidivi razvoj mikroelektronike u budućim generacijama CMOS sklopova. Tehnike projektiranja CMOS integriranih sklopova. Analogni i analogno/digitalni CMOS aplikativno specifični integrirani sklopovi. Analogni bipolarni i unipolarni integrirani sklopovi: stupnjevi konstantne struje, referentnog napona, stupnjevi za pomak istosmjerne naponske razine, osnovni stupnjevi pojačanja (ZE, ZS), diferencijalno pojačalo, strukture operacijskih pojačala. DFT - metode ugradnje ispitljivosti u integrirani sklop.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Procijeniti odabir tehnologije izrade CMOS integriranih sklopova; 2. Kreirati CMOS integrirane sklopove (sustav na čipu) primjenom adekvatnih tehnika; 3. Razviti osnovne digitalne, analogne i digitalno/analogne integrirane sklopove (sinteza i analiza rezultata simulacije); 4. Analizirati primjenjivost pojedinih DFT (Design for Testabilit y) načela za predmetni integrirani sklop (odnos sklopovski dodatak / poboljšanje ispitljivosti); 5. Integrirati odabir tehnologije, tehnike projektiranja i DFT -a za predmetni integrirani sklop.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, konstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Obveza studenata je pohađanje predavanja, izrada konstrukcijskih vježbi, pisanje seminarskog rada.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad, konstrukcijske vježbe

Način provjere znanja

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad, konstrukcijske vježbe

Osnovna literatura

1. 1 Behzad Razavi Design of Analog CMOS Integrated Circuits 2nd Edition, 2017

2. 2 T. Švedek Osnove mikroelektronike Elektrotehnički fakultet Osijek, 2002.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Tony Chan Carusone, David Johns, Kenneth Martin Analog Integrated Circuit Design Wiley, 2012.

Način polaganja ispita

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad, konstrukcijske vježbe

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Procijeniti odabir tehnologije izrade CMOS integriranih sklopova;

2. Kreirati CMOS integrirane sklopove (sustav na čipu) primjenom adekvatnih tehnika

3. Razviti osnovne digitalne, analogne i digitalno/analogne integrirane sklopove (sinteza i analiza rezultata simulacije)

4. Analizirati primjenjivost pojedinih DFT (Design for Testability) načela za predmetni integrirani sklop (odnos sklopovski dodatak / poboljšanje ispitljivosti)

5. Integrirati odabir tehnologije, tehnike projektiranja i DFT-a za predmetni integrirani sklopAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi