Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Distribuirana proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora TMEE102

ECTS 10 | P 20 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 0 | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

ŠLJIVAC DAMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalnu analizu, sintezu i prezentaciju tehnologija distribuirane proizvodnje iz OIE, njihovog priključka i utjecaja na strujno-naponske prilike u elektroenergetskoj mreži.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis prve godine studija

Sadržaj

Detaljan pregled i dizajn tehnologija distribuirane proizvodnje iz OIE s naglaskom na električne sheme i vrstu i mjesto priključka u mrežu. Utjecaj različitih tehnologija, vrsta i mj esta priključka na porast napona, strujna opterećenja, gubitke, struje kratkog spoja, kvalitetu električne energije i selektivnost zaštite, stabilnost i pouzdanost sustava, prijelazne pojave i ostale elektroenergetske aspekte. Zakonska i tehnička regulativa za integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu s naglaskom na mrežna pravila i uvjete priključenja distribuirane proizvodnje na mrežu. Tehno-ekonomska analiza isplativosti izgradnje distribuirane proizvodnje uzimajući u obzir i troškove priključka i utjecaj na prijenosnu i distributivnu mrežu.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta student će moći: 1. Identificirati koncepte i dizajn različitih postrojenja distribuirane distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora i nj ihovog priključka na elektroenergetsku mrežu. 2. Analizirati i interpretirati utjecaj integracije distribuirane proizvodnje na porast napona, promjenu strujnih opterećenja, gubitke u elektroenergetskoj mreži 3. Analizirati i interpretirati utjecaj integracije distribuirane proizvodnje na prilike pri kratkom spoju i selektivnost zaš tite u elektroenergetskoj mreži. 4. Predložiti primjene mjera upravljanja (regulacije) distribuiranom proizvodnjom s ciljem omogućavanja povećane integracije obnovljivih izvora u mrežu. 5. Predložiti primjene mjera u elektroenergetskoj mreži s ciljem omogućavanja povećane integracije obnovljivih izvora u mrežu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, samostalni zadaci,

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada, dolazak na konzultacije, usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Evidentiranje nazočnosti. Provjera danih odgovora Ocjena seminarskog rada

Način provjere znanja

Evidentiranje nazočnosti. Provjera danih odgovora Ocjena seminarskog rada

Osnovna literatura

1. 1 Bollen, M.H.J; Hassan, F. Integration of Distributed Generation in the Power System Wiley, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Šljivac, Z. Šimić Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje ETF Osijek, 2008.

2. 2 Thomas Ackermann Wind Power in Power System Wiley, 2007.

Način polaganja ispita

Evidentiranje nazočnosti. Provjera danih odgovora Ocjena seminarskog rada

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti prati redovitost i kvalitetu održavanja nastave, konzultacija i ispita, a prema potrebi se radi studentska evaluacija putem ankete

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Analizirati i interpretirati utjecaj integracije distribuirane proizvodnje na porast napona, promjenu strujnih opterećenja, gubitke u elektroenergetskoj mreži

2. Analizirati i interpretirati utjecaj integracije distribuirane proizvodnje na prilike pri kratkom spoju i selektivnost zaštite u elektroenergetskoj mreži.

3. Predložiti primjene mjera upravljanja (regulacije) distribuiranom proizvodnjom s ciljem omogućavanja povećane integracije obnovljivih izvora u mrežu.

4. Predložiti primjene mjera u elektroenergetskoj mreži s ciljem omogućavanja povećane integracije obnovljivih izvora u mrežu.Aktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje: Predavanja 12041,2,3,4,5PredavanjaEvidentiranje prisutnosti 010
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja 12041,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora3060
Izrada seminarskog rada6022,3,4,5Samostalan radOcjena seminarskog rada1530