Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredne metode analize elektroenergetskog sustava TMEE101

ECTS 10 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj
FEKETE KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalnu primjenu i razvoj naprednih metoda analize EES koje obuhvaćaju: trofazni proračun nesimetričnih tokova snaga, harmonijsku analizu mreže, frekvencijski odziv mreže i optimizacijske proračune u EES-u (optimalni tokovi snaga, ekonomična raspodjela opterećenje i 54 procjena stanja).

Sadržaj

Pregled modela elemenata EES potrebnih za napredne analize EES-a. Trofazni proračun nesimetričnih tokova snaga s nesimetričnim opterećenjima. Harmonijska analiza mreže i frekvencijski odziv mreže na harmonijska opterećenja. Matematička definicija optimizacijskog problema i rješavanje općeg optimizacijskog modela – dovoljan i nužan uvjet optimuma, KKT uvjeti. Primjena optimizacije u naprednoj analizi EES-a: optimalni tokovi snaga u EES-u, procjena stanja EES-a kada je broj nepoznatih veličina u EES veći od mjerenih parametara napona i struja u sabirnicama i granama mreže.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Formulirati matematičke modele elemenata EES-a potrebne za napredne analize EES-a. 2. Povezati problem klasičnih tokova snaga sa problemom nesimetričnih tokova snaga uslijed nesimetričnog opterećenja. 3. Formulirati harmonijsku analizu mreže te provesti frekvencijski odziv mreže. 4. Klasificirati optimizacijske probleme primijenjene u naprednoj analizi EES-a. 5. Osmisliti vlastiti primjer općeg optimizacijskog problema i provesti matematički postupak pronalaska optimuma. 6. Kreirati vlastiti optimizacijski model optimalnih tokova snaga. 7. Razviti model procjene stanja za mali testni elektroenergetski sustav.

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske vježbe, samostalni zadaci

Obveze studenata

Studenti su obvezni prisustvovati na najmanje 75 % nastave, kolokvirati sve laboratorijske vježbe, riješiti individualni projektni zadatak i položiti usmeni ispit.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, projekt, laboratorijske vježbe, usmeni ispit

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti