Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Istraživački seminar S107

ECTS 4 | P 0 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj

Ciljevi predmeta

Poboljšati vještine iskazivanja rezultata vlastitih istraživanja u zadanoj formi i javne prezentacije ovih rezultata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

U okviru Istraživačkog seminara studenti izlažu rezultate svojih istraživanja tijekom studija. U pripremi izlaganja studentu pomaže mentor. Istraživački seminar organizira voditelj poslijediplomskog studija najmanje jednom u svakom semestru.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon položenog predmeta studenti će moći: 7. Pripremiti prezentaciju rezultata svojih istraživanja prema zadanoj formi; 8. Javno prezentirati rezultate svojih istraživanja na razini primjerenoj znanstvenom izlaganju.

Oblici provođenja nastave

mentorski rad, izlaganje rezultata istraživanja

Obveze studenata

Priprema Power point prezentacije i izlaganje rezultata istraživanja 4 puta tijekom studija

Praćenje rada studenata

Istraživanje

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti