Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Primjena uređivača teksta otvorenog koda za pisanje znanstvenog rada S102

ECTS 1 | P 3 | A 9 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj

Ciljevi predmeta

Naučiti studente osnovama pisanja seminara i ostalih znanstvenih ili stručnih tekstova koristeći se uređivačima teksta otvorenog koda.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Upoznavanje rada s uređivačima teksta otvorenog koda za pisanje znanstvenog rada. Početak pisanja seminarskog rada u uređivaču teksta otvorenog koda. Korištenje uređivača teksta otvorenog koda za pisanje matematičkih formula. Korištenje i opis slika u uređivaču teksta otvorenog koda. Korištenje uređivača teksta otvorenog koda za obradu podataka, tablice i crtanje grafova. Korištenje uređivača teksta otvorenog koda za pisanje i poziv na literaturu u znanstvenom radu.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Operativno koristiti uređivač teksta otvorenog koda za pisanje znanstvenog rada. 2. Operativno koristiti uređivač teksta otvorenog koda za pisanje matematičkih formula. 3. Operativno koristiti uređivač teksta otvorenog koda za korištenje i opis slika. 4. Operativno koristiti uređivač teksta otvorenog koda za obradu podataka, tablice i crtanje grafova. 5. Operativno koristiti uređivač teksta otvorenog koda citiranje i referenciranje u znanstvenom radu. 6. Samostalno pronaći informacije vezane za korištenje uređivačima teksta otvorenog koda.

Oblici provođenja nastave

predavanja, mentorski rad, samostalni zadaci

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, laboratorijske vježbe, seminarski rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti