Obavijesti o završetku studija

Odluka o završetku dodiplomskog sveučilišnog i stručnog studija elektrotehnike nakon 30. rujna 2014. godine

30.09.2014. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek, na 170. redovitoj sjednici pod točkom 4. dnevnog reda održanoj 30. rujna 2014.godine donijelo je Odluku o završetku dodiplomskog sveučilišnog i stručnog studija elektrotehnike nakon 30. rujna 2014. godine

I.

Studentima  dodiplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija elektrotehnike kojima istječe rok za završetak studija 30. rujna 2014.godine., a položili su sve ispite studija i predali diplomske radove mentorima, odnosno u Ured studenske referade do 29. rujna 2014.godine odobrava se izvanredan rok obrane diplomskih radova do dana 15. listopada 2014.godine.

Istim studentima ukoliko su položili sve ispite, a nisu predali diplomske radove mentorima, odnosno u Ured studenske referade do 29. rujna 2014 .godine, odobrava se izrada i obrana diplomskog rada do zaključno 28. veljače 2015. godine.

II.

Studentima dodiplomskog sveučilišnog i stručnog studija elektrotehnike kojima istječe rok za završetak studija 30. rujna 2014.godine, a kojima je do završetka studija ostao 1 (jedan) nepoložen  ispit  odobrava se polaganje nepoloženog ispita na posebnom izvanrednom ispitnom roku u mjesecu studenom 2014. godine  o čemu će studenti biti naknadno obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta.

Istim studentima, ukoliko navedeni ispit polože, odobrava se izrada i obrana diplomskog rada do zaključno 28. veljače 2015. godine.

III.

Ostali studenti dodiplomskog sveučilišnog i stručnog studija elektrotehnike kojima istječe rok za završetak studija 30. rujna 2014. godine mogu nastaviti studij prijelazom na studijske programe preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike usklađene s Bolonjskim procesom. Studenti koji nastavljaju studij na studijskim programima prema Bolonjskom procesu moraju podnijeti pisani zahtjev u Ured studenske referade Fakulteta zaključno s 15. listopada 2014. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

⇦ Nazad na pregled obavijesti