Obavijesti o završetku studija

Podsjetnik studentima 1. godine studija - prijave i broj izlazaka na ispite

12.01.2011. | Damir Šljivac PromovirajIspis

Važan podsjetnik studentima 1. godine preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija vezano uz uvjete izlaska na ispite (od veljače 2011. godine): Prema novousvojenom Pravilniku o studijima i studiranju (članak 63.) za sve studente prvih godina studija BROJ IZLAZAKA NA ISPIT u jednoj akademskoj godini OGRANIČEN JE NA ČETIRI PUTA, s tim da se četvrti put polaže pred povjerenstvom! I PRIJAVLJENI (neodjavljeni) ISPIT SE BROJI U IZLASKE (članak 65.)! Pri tome je odjava ispita putem ISVU-a moguća najkasnije 24 sata prije polaganja ispita, te molimo sve studente da svakako paze na PRAVOVREMENU ODJAVU PRIJAVLJENIH ISPITA na koje ne planiraju izaći. Ovaj pravilnik ne odnosi se na studente "starijih" generacija, za koje vrijede dosadašnji uvjeti. Prodekan za nastavu Prof.dr.sc. Damir Šljivac Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku


VII.1.8.5. Broj izlazaka na ispite
Članak 63.

(1) Ispit iz istog predmeta student može polagati najviše četiri puta u tekućoj akademskoj godini u kojoj je predmet upisan. Četvrti put ispit se polaže pred nastavničkim povjerenstvom.
(2) Nastavničko povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka imenuje dekan, odnosno pročelnik nositelja studija, a čine ga tri člana. Član nastavničkog povjerenstva ne može biti predmetni nastavnik kod kojeg je student neuspješno polagao ispit. Nastavničko povjerenstvo odluku donosi većinom glasova. U odluci o imenovanju nastavničkog povjerenstva odreñuje se vrijeme i mjesto polaganja ispita.
(3) O vremenu i mjestu održavanja ispita pred nastavničkim povjerenstvom student se obavještava najkasnije tri dana prije održavanja ispita.
(4) Student koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta u tekućoj akademskoj godini, ima pravo ponovo polagati isti predmet najviše četiri puta u idućoj akademskoj godini i ukoliko ga ponovo ne položi, gubi pravo studiranja na tom studiju.


VII.1.8.6. Prijava ispita
Članak 64.

(1) Student prijavljuje polaganje ispita ovjerenom prijavnicom, putem studomata ili SMS-a,
ovisno o organizaciji prijavljivanja ispita na znanstveno-nastavnoj i umjetničko-nastavnoj
sastavnici.
(2) U ispitnom roku student je dužan prijaviti ispit najkasnije pet radnih dana prije održavanja
ispita.

VII.1.8.7. Odjava ispita
Članak 65.

(1) Student može odjaviti ispit najkasnije 24 sata prije dana odreñenog za polaganje ispita i u
tom slučaju smatrat će se da ispit nije prijavio.
(2) Student koji je evidentiran putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) ispit
odjavljuje putem lokalnog računala ili interneta koristeći programski modul studomat,
odnosno SMS-om.
(3) Studentu koji ne odjavi ispit u roku navedenom u stavku 1. ovog članka nastavnik će u
prijavnicu i u ispitnu listu upisati ocjenu nedovoljan (1).
⇦ Nazad na pregled obavijesti