Pregled svih obavijesti

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija

06.09.2019. | Tomislav ZAKOM Matić PromovirajIspis

Prijave za upis u I. godinu diplomskih studija primaju se:

od 16. do 25. rujna 2019.g.

radnim danom u Studentskoj službi od 11 do 14 sati.

U tom roku mogu se prijaviti svi studenti koji su završili preddiplomske sveučilišne studije kao i studenti koji će te studije završiti, odnosno za čije će završne radove biti uspješno usvojena pozitivna ocjena najkasnije na sjednici Odbora za završne i diplomske radove koja će se održati 25. rujna 2019.g.*

Ako u trenutku prijave studenti nemaju položene sve ispite, prijava za upis na diplomski studij bit će važeća pod uvjetom da polože sve ispite najkasnije 25. rujna 2019.

Obrazac za prijavu nalazi se u privitku („Obrazac prijave za diplomski studij_2019“). Ako studentu u trenutku prijave ne budu dostupni svi dokumenti (npr. jer mu se rad razmatra na sjednici Odbora 25. rujna* ili nešto slično), može predati prijavu s onom dokumentacijom koju u tom trenutku ima.

Rang-lista i raspored upisa bit će objavljeni 30. rujna 2019. Nastava počinje 1. listopada 2019. te je moraju pohađati svi studenti koji plasmanom na rang-listi ostvare pravo upisa. U vezi moguće razlike ispita v. dodatni privitak "razlika pri upisu diplomskog studija-2019-09-06". 

Ukupni troškovi upisa iznose 330 kn, te će ih biti moguće uplatiti pri upisu u cijelosti. Studenti koji su već uplatili dio troškova prilikom predaje prijave (u pravilu 300 kn razredbenog postupka) platit će samo razliku do ukupnog troška od 330 kn.

Više o natječaju na:

https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/NATJEČAJ-ZA-UPIS_DIPLOMSKI-2019.-2020..pdf

*  Podsjećaju se studenti preddipl. sv. studija da nakon ocjenjivanja konačne verzije od strane mentora (na Maku korak [4/9]) i prijave ispita u ISVU (na Maku korak [5/9]) prema Pravilniku o završnim i diplomskim ispitima član Odbora ima pravo i do 7 dana pregledavati rad, tj. ako je mentor ocijenio rad i student prijavio ispit nakon 19. rujna, postoji mogućnost da član Odbora do sjednice ne pregleda rad pa na sjednici ocjena ne bude usvojena, tj. da student mora čekati sljedeću sjednicu Odbora.

⇦ Nazad na pregled obavijesti