Novosti i događanja

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020

16.07.2020. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene 2020.

Premet poziva je dodjela sredstava za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više sustava za korištenje OIE (sustav na biomasu, sustav s dizalicom topline, sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima i/ili sustav s foto naponskim pretvaračima). Ulaganje mora biti na građevini koja je zakonita (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

 

Ostali uvjeti poziva:

Korisnici

Jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave,

javne ustanove, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru.

Subvencija

Od 40 do 80% (max. 500.000,00 kuna) ovisno provodi li se projekt u svrhu zaštite prirode, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, provode li se na području posebne državne skrbi, otocima i ovisno o razvijenosti JRS, odnosno JLS.

Opravdani troškovi

Izrada glavnog projekta (strojarskog ako se ugrađuje sustav grijanja, hlađenja ili klimatizacije nazivne snage  ≥ 30kW ili elektrotehničkog za FNE).

Obvezna dokumentacija

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr u „e-prijava“:

1. Opći podaci,

2. Zadnji važeći dokaz zakonitosti:

- Akt za građenje,

- Akt za uporabu,

- Akt za ozakonjenje,

- Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonitom,

3. Dokaz vlasništva ili suvlasništva,

4. Uvjerenja/potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica,

5. Glavni projekt/projekti + ponuda izvođača radova za nabavu opreme i radove.

6. Obavijest o mogućnostima priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu,

7. Akt kojim se odobrava građenje ili Izjava nadležnog tijela ili Izjava projektanta glavnog projekta – ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke,

8. Odobrenje suglasnosti i posebni uvjeti građenja ili Izjava projektanta glavnog projekta – ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke,

9. Potvrdu porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na Poziv,

10. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju,

11. Izvadak iz nadležnog sudskog registra za pravne osobe kojima je posebnim propisima određena obveza upisa u sudski registar,

12. Izjavu o osiguranju vlastiti sredstava za provedbu projekata,

13. Fotodokumentaciju postojećeg stanja, kao sastavni dio Glavnog projekta ili zasebno u .pdf zapisu,

14. Izjavu o primljenim potporama, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na Poziv.

 

Dostava dodatne dokumentacije po potrebi.

Rok za podnošenje prijave

Prijave se mogu podnositi od 21. rujna 2020. godine u 9.00 sati do objave o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, ovisno što prije nastupi.

Poveznica na tekst Poziva

https://www.fzoeu.hr/docs/tekst_javnog_poziva_zgrade_javne_namjene_2020_v1.pdf

⇦ Nazad na pregled obavijesti