BICRO projekti

1.  Primjena teorije kaosa u kriptanju - Cryptochaos
Šifra projekta: PoC4_12_15-U-1
Nositelj projekta:  Elektrotehnički fakultet Osijek
Ukupna vrijednosti projekta: 362.248,50 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja:  301.073,50 kn
Trajanje projekta: 01.12.2012. – 01.12.2013.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS, Osijek

Kriptografija je znanstvena disciplina koja proučava tehnike i metode za sigurnu razmjenu poruka u nesigurnom okruženju, gdje postoji neovlaštena treća strana koja pokušava doći do sadržaja poruke koja joj nije namijenjena. Temeljna zadaća kriptografije je omogućiti dvjema osobama komunikaciju preko nesigurnog komunikacijskog kanala (npr. javna telefonska mreža, Internet...) tako da treća (neovlaštena) osoba koja može nadzirati taj komunikacijski kanal ne može razumjeti sadržaj njihove komunikacije. Kod svakog kriptosustava veliki je problem postići zadovoljavajući kompromis između temeljnih zahtjeva: da sustav bude brz, pouzdan i efikasan, a da je u isto vrijeme siguran i otporan na različite tehnike kriptoanalize. Zbog toga se u posljednje vrijeme intenzivno istražuju različite inovativne tehnike koje se mogu primijeniti u suvremenim kriptosustavima, a da istovremeno u što većoj mjeri udovoljavaju postavljenim kriterijima.

Posljednjih godina vrlo su aktivna istraživanja u području kontroliranog kaosa, te se javljaju brojne ideje o njegovoj mogućoj primjeni u kriptosustavima namijenjenim sigurnoj komunikaciji. U ovoj bi se provjeri inovativnog koncepta utvrdilo u kojoj mjeri bi se takvim načinom kriptiranja udovoljilo zahtjevima postavljenim za kriptiranje, i to kroz sljedeći koncept izvedbe:

1. Izrada studije o tržišnom potencijalu

2. Analiza svojstava različitih kaotičnih sustava

3. Nabava i instalacija laboratorijske opreme

4. Razvoj, izrada i ispitivanje različitih prototipa

5. Vrednovanje rezultata s obzirom na postavljene zahtjeve inovativnog koncepta

6. Izrada plana za komercijalizaciju

Očekivani rezultat projekta je kriptografski uređaj temeljen na teoriji kaosa. Radi što boljeg iskorištavanja prednosti inherentnih kaosu, uređaj bi sadržavao i softverski i hardverski kriptografski sustav. U softverskom kriptografskom sustavu bi kaotični signal bio generiran s pomoću računalnog algoritma. U hardverskom kriptografskom sustavu bi kaotični signal bio generiran s pomoću elektroničkih/električkih krugova. Oba kriptografska sustava će biti sadržana u jedinstvenom uređaju za kriptiranje koji bi bio izrazito fleksibilan s obzirom na mogućnosti svoje primjenljivosti. Izrađeni uređaj bi tijekom aktivnosti projekta bio detaljno provjeren i vrednovan s obzirom na zahtjeve komercijalizacije i tržišta.

 

2. Energetski učinkovit sustav za bežično mjerenje bioloških signala
Šifra projekta: PoC4_12_17-U-1
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Tomislav Matić
Ukupna vrijednost projekta211.925,00 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja116.930,29 kn
Trajanje projekta: 01.01.2013. – 01.11.2013.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS, Osijek

Cilj projekta je izrada energetski učinkovitog sustava za bežično mjerenje bioloških signala. Osnovna inovacija predloženog sustava je izravna primjena jednobitovnoga sinkronog sigma-delta modulatora za digitalizaciju i UWB modulacijskog postupka za odašiljanje izmjerenog signala unutar jednog bežičnog senzorskog čvora. Nakon izrade prototipa sustava, plan je patentna zaštita sustava i prodaja intelektualnog vlasništva.

 

3. Kapacitivni pasivni sustav identifikacije – capsID
Šifra projekta: PoC5_12_1
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Davor Vinko
Ukupna vrijednost projekta: 351.195,20 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 294.161,37 kn
Trajanje projekta: 01.01.2014. – 31.12. 2014.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS, Osijek

Kapacitivni pasivni sustav identifikacije (capsID) jest elektronički sustav za nadzor i sigurnosnu identifikaciju proizvoda, pokretnih i nepokretnih objekata te živih bića. Predloženi sustav se temelji na konceptu koji koriste postojeći sustavi za identifikaciju, a sastoji se od dva odvojena uređaja: od oznake objekta i čitača oznake. Oznaka objekta može biti aktivna ili pasivna. Aktivna oznaka ima vlastito napajanje (najčešće baterijsko) dok pasivna oznaka nema vlastito napajanje već se koristi bežićni prijenos energije od aktivnog čitača do pasivne oznake.

Ključna je tehnička karakteristika predloženog rješenja primjena kapacitivnog bežičnog prijenosa energije za napajanje pasivne oznake. Korištenje kapacitivnog napajanja omogućuje integraciju pasivne oznake unutar objekta, ugradnju u proizvod, usađivanje kod živih bića. Usto je velika prednost sustava s kapacitivnim napajanjem mogucnost rada u blizini metalnog (električki vodljivog) objekta koja ne postoji kod danas dominantnih sustava s induktivnim napajanjem. Cilj projekta je izrada funkcionalnog prototipa aktivnog čitača i pasivne oznake.

Očekivani krajnji rezultat projekta je izrada funkcionalnog prototipa sustava koji se sastoji od aktivnog čitača i pasivne oznake, a koji koristi kapacitivni prijenos energije od čitača do pasivne oznake, te omogućava uspješno slanje informacije od pasivne oznake do čitača, s naglaskom na mogućnost rada u blizini ili unutar metalnog (električki vodljivog) objekta.

 

4. Multifunkcionalni bežični sustav kontrole pristupa - mWAC
Šifra projekta: PoC5_12_2
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Drago Žagar
Ukupna vrijednost projekta: 201.611,37 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 113.934,76 kn
Trajanje projekta: 01.01. 2014. – 31.12.2014.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS, Osijek

Elektronska kontrola pristupa je koncept koji se primjenjuje dugi niz godina, sve od pojave magnetskih identifikacijskih kartica. Sam koncept kontrole pristupa obuhvaća dodjeljivanje pristupa određenom dijelu zgrade (ili prostoriji) elektroničkiutvrđujući identitet korisnika (najčešćekoristeći magnetske ili bezkontaktne identifikacijske kartice). Ovaj koncept ima mnoštvo prednosti kao što su mogućnost pristupa raznim prostorijamakoristeći jednu personaliziranu identifikacijsku karticu te praćenje kretanja zaposlenika i osoblja kroz objekt. Predstavljena projektna ideja obuhvaća implementaciju bežičnih senzorskih mreža te cjenovno pristupačnih ugradbenih računalnih sustava u cilju uspostave bežične senzorske mreže (BSM) za autentifikaciju korisnika, te distribuirani sustav baze podatka (koordinatorski čvorovi), što bi u konačnici povećalo pouzdanost sustava i omogućilo rad cjelokupnog sustava bez potrebe za računalnim poslužiteljima i postavljanjem žicne infrastrukture. Nadalje, koristeći rješenje za cjenovno pristupačne pristupne točke (bezkontaktni čitač i elektromagnetska brava) sustav će predstaviti efikasnije rješenje nego postojeći sustavi.

Cilj projekta je dokaz tehničke izvedivosti sustava za kontrolu pristupa koristeći BSM gdje se pojavljuje veliki broj pristupnih točki (automatiziranih vrata) što predstavlja problem kod stvarno-vremenske komunikacije. Isto tako, validacija pouzdanosti i brzine odziva sustava je vrlo bitan čimbenik koji će se provjeriti kroz trajanje projekta. Glavne aktivnosti projekta u prvoj fazi obuhvaćaju simuliranje predloženog sustava kontrole pristupa a u drugoj fazi uspostavljanje funkcionalnog prototipa sustava implementiranog na postojećoj zgradi Elektrotehničkog fakulteta uz sufinanciranje od strane programa (oprema za 30 pristupnih točaka). Testiranje pouzdanosti sustava od pristupnih točaka prema koordinatorskim čvorovima biti će odrađeno u BSM te će se izvršiti modeliranje stvarno vremenske komunikacije.

Naposljetku, model za postavljanje sustava biti će predstavljen dok će sa strane administracije podataka biti izrađena WEB aplikacija na virtualnom privatnom poslužitelju (VPS). Spomenuti ciljevi biti će dostignuti koristeći sufinanciranje od programa (za nabavu opreme), resurse Elektrotehničkog fakulteta, projektne suradnike te novozaposlenu osobu na projektu. Krajnji rezultat projekta je predstavljeni model sustava iz kojega će se odrediti mogućnost komercijalizacije i efikasnost predstavljenoga rješenja.

 

5. Kaotični PLC modem
Šifra projekta: PoC5_12_14
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Marijan Herceg
Ukupna vrijednost projekta: 399.288,59 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 264.138,27 kn
Trajanje projekta: 01.01. 2014. – 31.12.2014.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS, Osijek

U ovoj provjeri inovativnog koncepta predlaže se novi sustav prijenosa podataka elektroenergetskim vodovima (eng. Power line communication - PLC) zasnovan na kaotičnom signalu (eng. Chaosbasedcommunicationsystems). Prednosti prijenosa informacije kaotičnim signalima su prije svega jednostavna sklopovska izvedba (jednostavan način generiranja kaotičnog signala, demodulacija u vremenskoj domeni, nekoherentni prijemnik), robusnost na višestazno rasprostiranje, vrlo široki frekvencijski spektar niskih amplituda koji omogućujekoegzistenciju s drugim komunikacijskim sustavima, velika sigurnost podataka zbog neperiodične prirode kaotičnih signala. Ciljevi ovog projekta su demonstriranje tehničke izvedivosti i izrada prototipa kaotičnog PLC modema digitalnog signala zasnovanog na:

- jednom od postojećih modulacijskih postupaka („On-off“ modulacijski postupak, modulacijski postupak diskretne promjene kaotičnog signala itd.);

- potpuno novom modulacijskom postupku za kojeg članovi projektnog tima posjeduju preporuku za zaštitu intelektualnog vlasništva registriranog europskog patentnog zastupnika.

Stoga bi se paralelno s postupkom demonstracije tehničke izvedivosti pokrenuo i postupak zaštite intelektualnog vlasništva. Koncept izvedbe i očekivani rezultati:

U prvoj fazi projekta radilo bi se na demonstraciji tehničke izvedivosti predloženog rješenja i na aktivnostima vezanim uz zaštitu intelektualnog vlasništva. Ako bi se potvrdila tehnička izvedivost, započelo bi se s drugom fazom projekta koja bi se sastojala od izrade funkcionalnog prototipa kaotičnog PLC modema zasnovanog na jednom od postojećih modulacijskih postupaka. U trećoj fazi bi se prototip testirao u laboratorijskim uvjetima i usporedio s PLC modemima zasnovanim na postojećim standardima. Nakon vrednovanja rezultata, plan za komercijalizaciju odredio bi, kako tržišni potencijal, tako i smjer komercijalizacije predloženog rješenja. Očekivani rezultati projekta su zaštita intelektualnog vlasništva novog modulacijskog postupka, demonstracija tehničke izvedivosti kaotičnog PLC modema koja podrazumijeva prijenos digitalnog signala preko elektroenergetskog voda kaotičnim signalom nosiocem te izrada funkcionalnog prototipa kaotičnog PLC modema zasnovanog na nekim od postojećih modulacijskih postupaka i novom modulacijskom postupku.

6. PowerSurface - tehnologija bežičnog punjenja mobilnih uređaja
Šifra projekta: PoC56_5_27
Nositelj projekta: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Davor Vinko
Ukupna vrijednost projekta: 370.874,61 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 305.041,58 kn
Trajanje projekta: 15.07. 2016. – 14.07.2017.
Prepoznati centar: Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek

 PowerSurface je tehnologija bežičnog punjenja mobilnih uređaja (pametnih telefona i tableta) koja omogućava bežično punjenje mobilnih uređaja na površini koja je višestruko veća od površine samog mobilnog uređaja. Mobilni uređaj se može puniti na proizvoljnom dijelu aktivne površine te je moguće istovremeno punjenje dva ili više mobilna uređaja. Projektom je obuhvaćena izrada prototipa kojom će se demonstrirati tehnička izvedivost i mogućnost implementacije predložene tehnologije.

Cilj projektnog prijedloga jest dokazivanje koncepta, tj. PowerSurface tehnologije, kroz izradu funkcionalnog prototipa sustava bežičnog punjenja mobilnih uređaja. Aktivnosti u sklopu projekta obuhvaćaju analizu bežičnog prijenosa energije, njegovu optimizaciju i testiranje u laboratorijskim uvjetima, te razvoj i izradu prototipa. Provedbu planiranih aktivosti, od početnih analiza do izrade finalnog prototipa, pratit će evaluacija elektromagnetske kompatibilnosti i utjecaja na zdravlje u skladu s pravnom regulativom Republike Hrvatske. Rezultati te evaluacije koristit će tijekom svake faze provedbe projekta za definiranje daljnjih smjernica prema razvoju i izradi funkcionalnog prototipa.

Provjera inovativnog koncepta je potrebna kako bi se dokazala izvedivost funkcionalnog prototipa koji zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja, a koji istovremeno zadovoljava postavljene tehničke zahtjeve, odnosno zahtjeve korisnika, definirane kroz studiju analize tržišta.

Očekivani rezultati projektnog prijedloga su prototip sustava bežičnog punjenja mobilnih uređaja koji koristi PowerSurface tehnologiju implementiran u uporabni kućni i poslovni inventar te provedena analiza i mjerenje elektromagnetske kompatibilnosti i utjecaja na zdravlje PowerSurface tehnologije.