Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademijaCentar za umjetnu inteligenciju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciMisija i vizijaZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - 14.06.2024.

Datum objave: 14.06.2024. | Objavi(o)/la: Zvonka Žabarović Grgić
Događaj: 14.06.2024. - 15.07.2024.


starija objava >> << novija objava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto višeg asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22., 46/23. i 64/23.).

 

Kandidati natječaja pod točkom 1. i 2. osim kriterija propisanih člankom 39. stavkom 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), obvezni su ispuniti i kriterije propisane člankom 123. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 52. Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te kriterije propisane člankom 29. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama www.ferit.unios.hr.

 

Kandidati natječaja pod točkom 1. i 2. za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5 – Prijava na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr/fakultet/natjecaji.

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatima natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati natječaja pod točkom 1. i 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru. Kandidati će o sadržaju i načinu pisanog testiranja i/ili razgovora, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr/fakultet/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

 

Za kandidate strane državljane potrebno je priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

 

Kandidati, koji se na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13. 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od (15) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice www.ferit.unios.hr/fakultet/natjecaji. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

 

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr/fakultet/natjecaji. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@ferit.hr u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom __“

 

 

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr