Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - 27.10.2023.

Datum objave: 27.10.2023. | Objavi(o)/la: Anamaria Lazić Bratek
Događaj: 27.10.2023. - 28.11.2023.


starija objava >> << novija objava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (na vlastita sredstva)
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač za rad na projektu „National Competence Centres in the Frameword od EuroHPC Phase 2 – EuroCC 2“ na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže do 31. prosinca 2025. godine
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi u Pododsjeku/Uredu za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove u Odjelu u područnoj službi/Tajništvu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka na rad zaposlenice s roditeljskog dopusta)

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.).

Kandidati natječaja pod točkom 1., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23), moraju ispuniti i uvjete propisane člankom 39., stavkom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), odnosno uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 1. za izbor na suradničko radno mjesto asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4., koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 2., moraju ispunjavati obvezni uvjet: završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo ili znanstvenog polja elektrotehnika.

Kandidatima natječaja pod točkom 2. dodatno će se vrednovati: motiviranost za rad na projektu, ostvarena priznanja, nagrade i sl.; iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta; poznavanje rada u području računarstva visokih performansi, analize podataka i umjetne inteligencije; poznavanje programskih alata i tehnologija za razvoj programskih rješenja koja se zasnivaju na računarstvu visokih performansi, analizi podataka i umjetnoj inteligenciji.

Kandidati natječaja  pod točkom 2. uz pisanu prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti: 1. životopis; 2. izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju (ovjerena preslika diplome može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala diplomu); 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja; 4. preslike dokaza o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo); 5. preslike dokaza kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate usavršavanja, potvrde poslodavaca i sl.)  (ako je primjenjivo); 6. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Kandidati natječaja pod točkom 3. osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.), dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, poznavanje rada na računalu; tri (3) godine radnog iskustva u struci.

Kandidati natječaja pod točkom 3., uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti: 1. životopis; 2. izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala diplomu); 3. preslika identifikacijske isprave; 4. odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa); 5. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja; 6. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatima natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja pod točkom 3. dokumentaciju predaju u dva (2) primjerka.

Kandidati natječaja pod točkama 1., 2. i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru. Kandidati će o sadržaju i načinu pisanog testiranja i/ili razgovora, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate strane državljane potrebno je priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Kandidati, koji se na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13. 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1. i 2. podnose se u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@ferit.hr u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja, a pod točkom 3. u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom ___“.

Svi kandidati natječaja pod točkama 1., 2. i 3. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Svi kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole kojom kandidat daje privolu da se svi njegovi podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

 

 

 

 

 

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr