Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - 12.05.2023.

Datum objave: 12.05.2023. | Objavi(o)/la: Iva Perić Kuzmanović
Događaj: 12.05.2023. - 20.05.2023.


starija objava >> << novija objava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za stručne studije u Uredu/odjeljku za studente u Tajništvu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).

 

Kandidati natječaja pod točkom 1. osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete: završena srednja stručna sprema društvenog smjera; poznavanje rada na računalu; jedna (1) godina radnog iskustva u struci.

Kandidati natječaja pod točkom 1., uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti: 1. životopis; 2. izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju (ovjerena preslika svjedodžbe može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala svjedodžbu); 3. preslika identifikacijske isprave; 4. odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa); 5. potvrda, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja; 6. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatima natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Kandidati natječaja pod točkom 1. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru. Kandidati će o sadržaju i načinu pisanog testiranja i/ili razgovora, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr/fakultet/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate strane državljane potrebno je priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Kandidati, koji se na temelju posebnih propisa – Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13. 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Svi kandidati natječaja pod točkom 1. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od (15) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice www.ferit.unios.hr/fakultet/natjecaji. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr/fakultet/natjecaji. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkom 1. podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom 1.- stručni referent “.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr